9§ 25.1.2017 LESTIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN

Lestijärven kunnan nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.6.2002.
Maanrakennuslaki on sen jälkeen muuttunut useaan otteeseen ja tulee muuttumaan vuoden 2017 kevään aikana edelleen. Sisällöltään rakennusjärjestys on lakiin verraten vanhentunut eikä sitä sellaisenaan voida pitää rakentamisen ohjenuorana.

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § sanoo, että jokaisella kunnalla tulee olla oma rakennusjärjestyksensä. Rakennusjärjestyksen tarkoituksena on säädellä rakentamista kunnan alueella, ja sen avulla kunta voi antaa paikallisista oloista johtuvia suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteuttamisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia määräyksiä. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 14 §).

Vastuu rakennusjärjestyksen laatimisesta ja hyväksymisestä on kunnalla ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Asemakaavan, yleiskaavan ja rakennusjärjestyksen ajan tasalla pitäminen on tärkeää, sillä sen laiminlyönti vaikeuttaa alueiden käytön suunnittelua tai rakentamisen ohjaukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Asianomainen ministeriö voi erinäisin toimin puuttua asiaan, jollei kunta itse huolehdi niiden päivittämisestä (MRL 5.2.1999/132 177 §).

Rakennusjärjestyksellä ei voida korvata kaavoitusta, mutta kaavoja täydentävänä elementtinä rakennusjärjestyksen käyttöä on mahdollista kehittää. Rakennusjärjestyksen arvo on juuri paikallisesti merkittävien ohjeiden ja määräysten antamisessa. Paikallisten arvojen määrittäminen edellyttää asiantuntijuutta ja tietopohjaa. Rakennusjärjestyksen sisällön valmisteluun sovelletaan kaavoitusta koskevia menettelysäännöksiä soveltuvin osin (MRL 15 §).

Rakennusjärjestyksen päivittäminen on noussut ajankohtaiseksi, sillä nykyisen rakennusjärjestyksen määräykset ovat hyvin suuntaa antavia ja esimerkiksi eri rakennusten luvanvaraisuus on tulkinnanvaraista, minkä vuoksi asukkaiden tasapuolinen kohtelu saattaa vaarantua. Lisäksi maanrakennuslakiin tulevat muutokset koskevat osin juuri tätä osa-aluetta. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lakiin on tulossa useita muutoksia, jotka helpottavat kaavoitusta ja rakentamisen lupamenettelyjä. Lähikunnista mm. Kannus on juuri päivittänyt oman rakennusjärjestyksensä, joka oli peräisin samalta vuodelta, kuin Lestijärven olemassa oleva rakennusjärjestys. LIITE9

Rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta päättää esittää Lestijärven kunnanhallitukselle rakennusjärjestyksen kokonaisvaltaista päivittämistä kuntaliiton ohjeen mukaisesti.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.