8§ 25.1.2017 VAPAUTUSHAKEMUS LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA JÄTEVESIVIEMÄRIIN/ Lestijärven Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys

VAPAUTUSHAKEMUS LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA JÄTEVESIVIEMÄRIIN/ Lestijärven Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys

Lestijärven Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys hakee työväentalonsa vapauttamista liittymisvelvollisuudesta Lestijärven kunnan vesi- ja viemärilaitoksen viemäriin toistaiseksi. Työväentalo sijaitsee kiinteistöllä 421-401-11-28 osoitteessa Lestijärventie 980, 69450 Yli-Lesti. Talolla on Yli-Lestin vesiosuuskunnan vesijohtoliittymä, keittiö ja kaksi WC.tä. Jätevedet johdetaan 4 m3:in muovirakenteiseen umpisäiliöön. Kiinteistö sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella. Hakijan mukaan työväentalolla ei ole ollut käyttöä vuoden 2012 jälkeen, eikä näköpiirissä sellaista olekaan. Jätevesiä ei siten muodostu. Viime vuosina hakija ja Lestijärven Vasemmistoliitto ry ovat kumpikin pitäneet tilaisuuksia (mm. bingo illat) kylän toisessa työväentalossa.

Kiinteistö kuuluu vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueeseen. Valtuusto on päättänyt toiminta-alueesta 31.5.2012, 22 §. Toiminta-alueeseen on rajattu rakennusasemakaava-alueet, sekä kaavojen ulkopuolisilta alueilta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen sisälle jäävät alueet ja muodostumisalueen välittömässä läheisyydessä olevat asutustihentymät välillä Kangasvieren kaava-alue - Yli-Lesti. Yli-Lestin viemäröinnin runkoverkosto on rakennettu vuonna 2012. Liittymismaksu on 3000 euroa. Liittymismaksulle annetaan kolmen vuoden maksuaika, jolloin maksu suoritetaan kolmen vuoden aikana tasaerissä.

Asiasta on pyydetty terveysviranomaisen lausunto. Lausunnossaan 1.12.2016 terveysviranomainen katsoo, ettei vapautusta tulisi myöntää, koska kiinteistö kuuluu vesijohtoverkostoon. Mikäli vapautus myönnetään, tulisi vesiliittymä osoittaa lopetetuksi.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö
     (kokonaisuudessaan: )

Vesihuoltolaki 6 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi

Vhl 8 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueen hyväksyminen
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:
1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Vhl 10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Vhl 11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai
määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä (11 §) säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Rakennustarkastaja
Hakijan kiinteistölle myönnetään vapautus liittymisvelvollisuudesta toistaiseksi. Edellyttäen, että kiinteistön vesiliittymä suljetaan. Mikäli kiinteistö otetaan uudelleen käyttöön, on se myös liitettävä viemäriverkkoon.


Perustelut:
Vhl 11 §:n mukainen kohtuuttomuusehto täyttyy, koska kiinteistöllä ei nykytilanteessa käytetä vettä eikä sillä muodostu jätevesiä.

tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.