7§ 25.1.2017 VAPAUTUSHAKEMUS LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA JÄTEVESIVIEMÄRIIN/ Kalervo Brandt

VAPAUTUSHAKEMUS LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA JÄTEVESIVIEMÄRIIN/ Kalervo Brandt

Kalervo Brandt hakee asuinkiinteistönsä vapauttamista liittymisvelvollisuudesta Lestijärven kunnan vesi- ja viemärilaitoksen viemäriin toistaiseksi. Kiinteistö sijaitsee tilalla 421-401-11-56 osoitteessa Lestijärventie 1024, 69450 Yli-Lesti. Hakija asuu asunnossaan vakinaisesti ja sillä on Yli-Lestin vesiosuuskunnan vesijohtoliittymä. Jätevesien käsittelystä ei ole hakemuksessa kuvausta. Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. Hakija perustelee hakemustaan haja-asutusalueiden jätevesiasetuksella, jossa määritellyt vapautukset asetuksen noudattamisesta sopivat hakijan tilanteeseen.

Kiinteistö kuuluu vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueeseen. Valtuusto on päättänyt toiminta-alueesta 31.5.2012, 22 §. Toiminta-alueeseen on rajattu rakennusasemakaava-alueet, sekä kaavojen ulkopuolisilta alueilta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen sisälle jäävät alueet ja muodostumisalueen välittömässä läheisyydessä olevat asutustihentymät välillä Kangasvieren kaava-alue - Yli-Lesti. Änäkkälän viemäröinnin runkoverkosto on rakennettu vuoden 2016 aikana. Liittymismaksu on 3000 euroa. Liittymismaksulle annetaan kolmen vuoden maksuaika, jolloin maksu suoritetaan kolmen vuoden aikana tasaerissä.

Asiasta on pyydetty terveysviranomaisen lausunto. Lausunnossaan 1.12.2016 terveysviranomainen katsoo, ettei vapautusta tulisi myöntää kiinteistöille, joilla on vesijohtoliittymä.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö
(kokonaisuudessaan: )

Vesihuoltolaki 6 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi

Vhl 8 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueen hyväksyminen
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:
1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Vhl 10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Vhl 11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai
määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä (11 §) säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
     
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Rakennustarkastaja
Hakijan kiinteistöä ei vapauteta liittymisvelvollisuudesta.

Perustelut:
Haja-asutusalueiden jätevesiasetus ja siinä mainitut vapautusperusteet koskevat vain viemärilaitosten toiminta-alueiden ulkopuolista haja-asutusta. Toiminta-alueelle sijoittuvien kiinteistöjen vapautukset käsitellään vesihuoltolain perusteella. Hakemuksen tietojen perusteella kiinteistöllä syntyvä jätevesimäärä ei ole poikkeuksellisen vähäinen eikä asiassa ole muitakaan seikkoja, joiden perusteella liittymisvelvoitetta voitaisiin pitää kohtuuttomana.

tekninen lautakunta
Roni Brandt ilmoitti esteellisyytensä ja poistui asian käsittelyn ajaksi.
     Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän kohdalla valittiin Susanna Tuikka.

Hyväksyttiin.