5§ 25.1.2017 VAPAUTUSHAKEMUS LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA JÄTEVESIVIEMÄRIIN/ Liisa Koskela ja Antero Tornikoski

VAPAUTUSHAKEMUS LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA JÄTEVESIVIEMÄRIIN/ Liisa Koskela ja Antero Tornikoski

Liisa Koskela ja Antero Tornikoski hakevat lomakiinteistönsä vapauttamista liittymisvelvollisuudesta Lestijärven kunnan vesi- ja viemärilaitoksen viemäriin toistaiseksi. Kiinteistö sijaitsee tilalla 421-401-18-133 osoitteessa Änäkkälän-Mattilantie 7, 69440 Lestijärvi. Loma-asunto on rakennettu v. 1996. Kiinteistöllä on kunnan vesijohtoliittymä ja vedenkulutus on noin 1500 litraa/vuosi. Jätevedet johdetaan lasikuiturakenteiseen 3 m3:n umpisäiliöön, joka tyhjennetään imuvaunulla. Hakijan perustelut hakemukselle ovat: 1) Vapaa-ajan asunnon ja talousveden käyttö on vähäistä. 2) Kaikki jätevedet menevät lasikuiturakenteiseen umpisäiliöön.

Kiinteistö kuuluu vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueeseen. Valtuusto on päättänyt toiminta-alueesta 31.5.2012, 22 §. Toiminta-alueeseen on rajattu rakennusasemakaava-alueet, sekä kaavojen ulkopuolisilta alueilta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen sisälle jäävät alueet ja muodostumisalueen välittömässä läheisyydessä olevat asutustihentymät välillä Kangasvieren kaava-alue - Yli-Lesti. Änäkkälän viemäröinnin runkoverkosto on rakennettu vuoden 2016 aikana. Liittymismaksu on 3000 euroa. Liittymismaksulle annetaan kolmen vuoden maksuaika, jolloin maksu suoritetaan kolmen vuoden aikana tasaerissä.

Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella. Asiasta on pyydetty terveysviranomaisen lausunto. Lausunnossaan 1.12.2016 terveysviranomainen katsoo, ettei vapautusta tulisi myöntää, koska kiinteistö kuuluu vesijohtoverkostoon.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö
(kokonaisuudessaan: )

Vesihuoltolaki 6 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi

Vhl 8 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueen hyväksyminen
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:
1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Vhl 10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Vhl 11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai
määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä (11 §) säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Rakennustarkastaja
Hakijan kiinteistöä ei vapauteta liittymisvelvollisuudesta.

Perustelut:
Vhl 11 §:n mukainen kohtuuttomuusehto ei täyty. Kyse on loma-asunnosta, jolla on kunnan vesijohtoliittymä. Muodostuvan jäteveden määrä ei ole poikkeuksellisen vähäinen viemärilaitoksen muuhun lomakiinteistöjen asiakaskuntaan nähden. Investointi nykyiseen ja sinällään toimivaan umpisäiliöjärjestelmään on jo yli 10 vuotta vanha, eikä liittymävelvoitetta (uutta investointikustannusta) voida senkään suhteen pitää kohtuuttomana.

tekninen lautakunta
Hyväksyttiin.