33§ 24.5.2017 MUUT ASIAT


     MUUT ASIAT

TEKNINEN KORJAUS
VAPAUTUSHAKEMUS LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA JÄTEVESIVIEMÄRIIN/ Hannes ja Anna-Liisa Kauppinen

Hannes ja Anna-Liisa Kauppinen hakevat kiinteistönsä vapauttamista liittymisvelvollisuudesta Lestijärven kunnan vesi- ja viemärilaitoksen viemäriin. Kiinteistö sijaitsee tilalla 421-401-115-7 osoitteessa Lestijärventie 1059, 69450 Yli-Lesti. Kiinteistöllä sijaitsee v. 1955 rakennettu asuinrakennus ja sauna, kiinteistöllä on Yli-Lestin vesiosuuskunnan vesiliittymä. Asunto on tilapäiskäytössä noin 1 kk/v. Asukkaita on kaksi ja heidän vakituinen asuntonsa sijaitsee Lestijärven kirkonkylällä. Kiinteistöllä ei ole vesivessaa. Harmaat jätevedet imeytetään saostuskaivon kautta maaperään. Veden nykyinen käyttö kiinteistöllä on noin 1 m3/v.. Hakemuksen perusteluna on: 1) Kiinteistön vähäinen käyttö ja muodostuvan jäteveden vähäinen määrä. 2) Liittymisen kustannukset tulisivat kohtuuttomiksi. 3) Jätevesien käsittely hoidettu vaatimusten mukaisesti.

Kiinteistö kuuluu vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueeseen. Valtuusto on päättänyt toiminta-alueesta 31.5.2012, 22 §. Toiminta-alueeseen on rajattu asemakaava-alueet, sekä kaavojen ulkopuolisilta alueilta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen sisälle jäävät alueet ja muodostumisalueen välittömässä läheisyydessä olevat asutustihentymät välillä Kangasvieren kaava-alue - Itälahden risteys. Kunta on rakentanut Yli-Lestin alueelle viemäriverkoston runkolinjat vuonna 2012.

Valtuusto on päättänyt jätevesiviemärin liittymistaksasta 31.5.2012 24 § ja päätökselle on korkeimman hallinto-oikeuden vahvistus (KHO 2445/3/13). Maksu on 3000 euroa / kiinteistö. Liittymiskohtana on tontin raja, liittymiskohdan ja rakennuksen välin rakentamis- ja kunnossapitovastuu kuuluu kiinteistön omistajalle, pois lukien mahdollisen kiinteistöpumppaamon hankintahinta. Liittymismaksulle annetaan kolmen vuoden maksuaika, jolloin maksu suoritetaan kolmen vuoden aikana tasaerissä. Maksamattomalle pääomalle määritetään koroksi Suomen Pankin peruskorko + 2,5 %.

Asiasta on pyydetty terveysviranomaisen lausunto. Lausunnossaan 24.9.2015 tämä ensisijaisesti suosittelee kaikkien vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittämistä yleiseen viemäriverkkoon. Hakijan kohdalla terveydensuojeluviranomainen ei näe estettä vapautuksen myöntämiselle muodostuvan jäteveden vähäisen määrän takia.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö
(kokonaisuudessaan: )

Vesihuoltolaki 6 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi

Vhl 8 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueen hyväksyminen
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:
1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Vhl 10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Vhl 11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai
määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä (11 §) säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Vhl 18 § Maksujen yleiset perusteet
Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

Vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tuki on otettava huomioon kustannuksia 1 momentin mukaisesti katettaessa.

Vhl 19 § Maksut
Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista.

Nämä maksut ovat eri alueilla erisuuruisia, jos tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiinteistön käyttötarkoitus.

Rakennustarkastaja
Hakijan kiinteistö vapautetaan liittymisvelvollisuudesta toistaiseksi. Mikäli tilanne kiinteistön käytössä muuttuu oleellisesti jätevesiä kasvattavaan suuntaan, harkitaan liittymisvelvollisuus uudestaan.

Perustelut:

Hakijan kohdalla kaikki Vhl 11 §:n ehdot täyttyvät. Vapautusanomusten oikeuskäsittelyissä vallinneen linjan mukaan vapautusta harkittaessa on ensisijaisesti tutkittava, onko liittäminen verkostoon kiinteistön omistajalle tai haltijalle lainkohdassa tarkoitetulla tavalla kohtuutonta. Vain siinä tapauksessa, että liittämistä on pidettävä kohtuuttomana, on harkittava muiden säädettyjen edellytysten täyttymistä. Vapautus liittämisestä myönnetään kuitenkin vain kaikkien edellytysten täyttyessä kyseisen kiinteistön kohdalla.

Kyse on vähäisessä tilapäiskäytössä olevasta asunnosta, jossa ei ole vesivessaa. Asunnossa muodostuu vuodessa vain noin 1 m3 harmaita jätevesiä, mitä on pidettävä erityisen vähäisenä määränä. Näin ollen varsin alhaistakin liittymismaksua voidaan pitää kohtuuttomana nykytilanteessa. Koska kiinteistöllä ei synny wc-vesiä, voidaan vähäinen harmaa vesi käsitellä kiinteistöllä nykyiseen tapaan ilman ympäristönsuojelullisia riskejä. Jätevesien määrä on niin vähäinen, ettei liittymistä voida kohtuudella velvoittaa viemärilaitoksen talouden alijäämäisyyteenkään vedoten.

Tekninen lautakunta
Hyväksyttiin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vs. rakennustarkastaja

Tekninen lautakunta tekee teknisen korjauksen vanhaan 8.6.2016 tehtyyn teknisen lautakunnan päätökseen. Aiempaan päätökseen on epähuomiossa jäänyt vanha kiinteistönumero, joka ei ole yhtenevä vapautuksen saaneen kiinteistö osoitteen ja omistajien kanssa.

Oikea kiinteistötunnus on 421-401-11-115 ja tilan nimi Koivula. Vapautuksen saanut kiinteistö sijaitsee osoitteessa Lestijärventie 1059.


Tekninen lautakunta
Hyväksyttiin.