3§ 25.1.2017 VAPAUTUSHAKEMUS LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA JÄTEVESIVIEMÄRIIN/ Keski-Pohjanmaan Turvetuotanto OyVAPAUTUSHAKEMUS LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA JÄTEVESIVIEMÄRIIN/ Keski-Pohjanmaan Turvetuotanto Oy

Keski-Pohjanmaan Turvetuotanto Oy hakee teollisuuskiinteistönsä vapauttamista liittymisvelvollisuudesta Lestijärven kunnan vesi- ja viemärilaitoksen viemäriin toistaiseksi. Kiinteistö sijaitsee tilalla 421-401-99-46 osoitteessa Tahitintie 4, 69440 Lestijärvi. Kiinteistöllä sijaitsevat vuonna 1990 tielaitoksen alun perin rakentamat varikkohalli ja asuin/taukorakennus. Kiinteistöllä on Lestijärven kunnan vesilaitoksen vesiliittymä, mutta kiinteistöllä ei ole ollut käyttöä eikä vedenkulutusta vuoden 2009 jälkeen. Hakijan perustelut hakemukselle ovat: 1) Kiinteistöllä ei muodostu jätevesiä. 2) Yritys omistaa myös viereisen teollisuuskiinteistön Rno 199:40, jolla on jatkuvaa toimintaa ja joka on liittymässä viemäriverkkoon.

Kiinteistö kuuluu vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueeseen. Valtuusto on päättänyt toiminta-alueesta 31.5.2012, 22 §. Toiminta-alueeseen on rajattu rakennusasemakaava-alueet, sekä kaavojen ulkopuolisilta alueilta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen sisälle jäävät alueet ja muodostumisalueen välittömässä läheisyydessä olevat asutustihentymät välillä Kangasvieren kaava-alue - Itälahden risteys. Kangasvieren viemäröinnin runkoverkosto on rakennettu vuoden 2016 aikana. Liittymismaksu on 3000 euroa / kiinteistö. Liittymismaksulle annetaan kolmen vuoden maksuaika, jolloin maksu suoritetaan kolmen vuoden aikana tasaerissä.

Kiinteistö sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella. Asiasta on pyydetty terveysviranomaisen lausunto. Lausunnossaan 1.12.2016 terveysviranomainen katsoo, ettei vapautusta tulisi myöntää, koska kiinteistö kuuluu vesijohtoverkostoon. Mikäli vapautus myönnetään, tulisi vesiliittymä osoittaa lopetetuksi.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö
(kokonaisuudessaan: )

Vesihuoltolaki 6 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi

Vhl 8 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueen hyväksyminen
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:
1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Vhl 10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Vhl 11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai
määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä (11 §) säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Rakennustarkastaja
Hakijan kiinteistölle myönnetään vapautus liittymisvelvollisuudesta toistaiseksi. Edellyttäen, että omistaja sulkee vesiliittymän. Mikäli kiinteistö otetaan uudelleen käyttöön tai vesiliittymää ei suljeta, on se liitettävä viemäriverkkoon.

Perustelut:
Vhl 11 §:n mukainen kohtuuttomuusehto täyttyy, koska kiinteistöllä ei nykytilanteessa käytetä vettä eikä sillä muodostu jätevesiä.

tekninen lautakunta
Hyväksyttiin.