27§ 24.5.2017 TEKNISEN TOIMEN TAKSOJEN TARKISTAMINEN     TEKNISEN TOIMEN TAKSOJEN MÄÄRITTÄMINEN
     
Teknisessä toimessa on joidenkin palveluiden käyttö lisääntynyt viime vuosina. Sen vuoksi on havaittu, että on tarve määrittää niille palveluille hinnasto. Hinnaston periaatteena on korvata kohtuulliset kulut palveluiden käytöstä, jotta asiakkaiden tasapuolinen kohtelu varmistetaan.

Rakennustarkastajalta pyydetään säännöllisesti lausuntoa johonkin tekniseen asiaan liittyen. Lausunnot on yleisesti osoitettu joko kelalle tai verotoimistolle. Lausunnot hinnoitellaan niiden keskimääräisen tekoajan mukaan. Lausuntojen hinnoittelussa huomioidaan myös esimerkiksi ympäristöasioidenhoidon lausunnot.

Tekniseltä toimelta on säännöllisesti pyydetty myös rajapyykkien näyttö maastossa tai pyykkitietojen tai kaavakarttojen lähettäminen sähköisesti. Tästä syystä taksassa tulee huomioida maastonäytöt ja sähköisten aineistojen luovuttaminen. Näiden lisäksi tiettyjen tulosteiden luovuttaminen asiakkaalle on hyvä hinnoitella. Tästä esimerkkinä lainhuutotodistuksen luovuttaminen asiakkaalle.

Tiealueella toimiminen vaatii tieturvallisuuden vuoksi tienomistajalta luvan. Vastuu tiealueella rakentamisesta on tienpitäjällä. Kunnan tiealueilla rakentaminen on siis kunnan vastuulla. Tiealueilla toimiminen on siis selvin asettaa luvanvaraiseksi myös Lestijärvellä, kuten muissa kunnissa selvityksen mukaan tehdään. Lupa tiealueelle rakentamiseen tulee siis huomioida lupamaksuna taksassa.

Rakennusvalvonnassa on ilmennyt tarve myös rikemaksun määrittämiseen. Tällöin luvattomien rakennusten ja rakenteiden tullessa ilmi, mikäli ne perustuvat tahalliseen välinpitämättömyyteen tai selkeästi on rikottu määräyksiä vastaan tahallisen välinpitämättömyyden vuoksi, peritään rikemaksu. Rikemaksun suuruus on tilanteesta riippuen enintään rakennuslupamaksun verran. Luvan haun yhteydessä lupamaksun voi siis velvoittaa maksamaan maksimissaan kaksinkertaisena.

Rakennusvalvonnan taksa on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.4.2015. Uusi taksa ei poista vanhaa taksaa, vaan se liitetään vanhan taksan liitteeksi.

Uudessa taksassa määritellään lausunnoille, raja-aineistolle, tulosteille, tiealueille rakentamiselle sekä rakennusvalvonnan rikemaksuille perusmaksut. Perusmaksuille Voidaan tehdä korotuksia lisäosan mukaisesti lausuntojen ja aineistojen ollessa kyseessä, kun niiden tekeminen/luovuttaminen vie aikaa enemmän, kuin yhden tunnin. Ajan ylittyessä voidaan käyttää tuntiperusteista lisälaskutusta.

Pyykkien näyttämisen perusmaksu on osoitettu 80 €, mutta siihenkin on merkitty lisäosa. Mikäli kunta joutuu ostamaan palvelun muualta kuten naapurikunnasta tai yksityiseltä toimijalta, voidaan laskuttaa myös harkinnan varainen lisäosa. Puolestaan rakennusvalvonnan rikemaksun lisäosa koskee rakennusluvan varaisia toimia. Lisäosa on rakennuslupamaksunmukainen.


TEKNISEN TOIMEN TAKSAT 2017     
     Perusmaksu     Lisäosa     
LAUSUNNOT               
Viranhaltijan lausunto     18,90 €     10 €/h     
Ympäristösihteerin lausunto     18,90 €     10 €/h     
               
RAJA-AINEISTO               
Raja-aineiston luovuttaminen     12,90 €     10 €/h     
Pyykkien näyttö maastossa     80 €     40 €     
               
TULOSTEET               
Lainhuutotodistus     12,90 €          
Kiinteistörekisteriote     12,90 €          
Kiinteistörekisterin karttaote     12,90 €          
Kaavaote     12,90 €          
Muut (myös sähköinen aineisto)     12,90 €     10 €/h     
               
TIEALUEELLE RAKENTAMINEN     40 €          
               
RAKENNUSVALVONNAN RIKEMAKSU               
Rakennuslupamaksu     150 €     2 €/m2     
Toimenpidelupamaksu     60 €               vs. rakennustarkastaja

     Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle oheisen taulukon
     mukaisten teknisen toimen taksojen hyväksymistä.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.