2§ 25.1.2017 VAPAUTUSHAKEMUS LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA JÄTEVESIVIEMÄRIIN/ Voitto Liedes


VAPAUTUSHAKEMUS LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA JÄTEVESIVIEMÄRIIN/ Voitto Liedes

Voitto Liedes hakee loma-asuntokiinteistönsä asuinrakennuksen ja saunan vapauttamista liittymisvelvollisuudesta Lestijärven kunnan vesi- ja viemärilaitoksen viemäriin toistaiseksi. Kiinteistö sijaitsee tilalla 421-401-18-46 osoitteessa Pikku-Kannus 5, 69440 Lestijärvi. Kiinteistö on kantoveden varassa. Kiinteistöllä ei ole vesivessaa. Vähäiset pesujätevedet on imeytetty tontille. Hakijan perustelut hakemukselle ovat: 1) Hakijalla on korkea ikä ja Alzheimer muistisairaus (liitteenä lääkärintodistus), mikä estänee mökillä yöpymisen jatkossa. 2) Kiinteistössä ei ole vesihuoltorakenteita, joihin viemärin voisi liittää.

Kiinteistö kuuluu vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueeseen. Valtuusto on päättänyt toiminta-alueesta 31.5.2012, 22 §. Toiminta-alueeseen on rajattu rakennusasemakaava-alueet, sekä kaavojen ulkopuolisilta alueilta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen sisälle jäävät alueet ja muodostumisalueen välittömässä läheisyydessä olevat asutustihentymät välillä Kangasvieren kaava-alue - Itälahden risteys. Kunta on rakentanut Pikku-Kannuksen viereen viemäriverkoston runkolinjan v. 2009. Liittymismaksu on 3000 euroa / kiinteistö. Liittymismaksulle annetaan kolmen vuoden maksuaika, jolloin maksu suoritetaan kolmen vuoden aikana tasaerissä.

Kiinteistö sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella ja kunnan vesilaitoksen Pikku-Kannuksen vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä. Asiasta on pyydetty terveysviranomaisen lausunto. Lausunnossaan 1.12.2016 terveysviranomainen katsoo että vapautus voidaan myöntää enintään määräaikaisena ja sillä ehdolla, että omistajuuden/käytön muuttuessa ennen määräajan päättymistä perusteita vapautuksen myöntämiselle Pikku-Kannuksen alueen kiinteistöille.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö
(kokonaisuudessaan: )

Vesihuoltolaki 6 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi

Vhl 8 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueen hyväksyminen
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:
1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Vhl 10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Vhl 11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai
määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä (11 §) säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Rakennustarkastaja
Hakijan kiinteistö vapautetaan liittymisvelvollisuudesta määräaikaisesti 31.12.2019 saakka. Määräajasta huolimatta liittymisvelvoite astuu voimaan, mikäli kiinteistö vaihtaa omistajaa tai sen käyttö lisääntyy siitä, mitä lautakunnalle on annettu tiedoksi.

Perustelut:
Kiinteistö sijaitsee Pikku-Kannuksen vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä. Näin ollen vapautus voidaan myöntää vain, mikäli syntyvän jäteveden määrä on käytännössä olematon eikä vapautuksella vaaranneta pohjaveden laatua. Hakemuksen ohella asiasta on saatu lisätietoa keskusteluissa Voitto Liedeksen pojan kanssa. Hakijan muistisairaus huomioiden on pidettävä hyvin todennäköisenä, että kiinteistöllä ei ole nykyisellään muuta käyttöä kuin enintään muutama päiväkäynti vuosittain ja että se myydään lähitulevaisuudessa. Loma-asunnossa ei myöskään ole vesijohto tai viemärirakenteita ja myynnin jälkeen kiinteistöä odottanee perusteellinen uudisrakentaminen. Näillä tiedoilla määräaikaisen vapautuksen myöntäminen on perusteltua.

tekninen lautakunta
Hyväksyttiin.