12§ 25.1.2017 OIKAISUVAATIMUS TOIMENPIDELUPAAN PARILA

     OIKAISUVAATIMUS TOIMENPIDELUPAAN PARILA

Harri Rantala ja Mikko Lappi ovat esittäneet oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle koskien rakennustarkastajan 25.11.2016 § 88 myöntämää toimenpidelupaa ulkoterassin ja esiintymislavan rakentamiselle. LIITE12

Oikaisuvaatimuksessa vedotaan naapurien kuulemisen tekemättä jättämiseen, puutteellisen asemapiirrokseen, kaavamääräysten vastaisuuteen sekä toimenpideluvassa velvoittavien tuulensuojarakenteiden muuttamisella rakennelman muuttumisesta rakennukseksi.

LIITE 12 aiheesta Maanrakennuslaissa.

Edelleen:

Rakennus
Rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä.
Rakennuksena ei kuitenkaan pidetä kooltaan vähäistä ja kevytrakenteista rakennelmaa tai pienehköä laitosta, ellei sillä ole erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia


Jos rakentamisen tarkoittamaan toimintaan tarvitaan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa, rakennuslupa-asian ratkaisemista voidaan lykätä, kunnes ympäristölupa-asia on ratkaistu, jos se rakennuksen käyttömahdollisuudet tai aiotun toiminnan ympäristövaikutukset huomioon ottaen on perusteltua. (27.6.2014/547)

Palo ja pelastuslaissa:

15 § Pelastussuunnitelma

Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;

3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;

4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.Rakennustarkastaja

Tekninen lautakunta päättää ottaa uudelleen käsittelyyn kyseisen toimenpideluvan. Toimenpideluvan sijaan lautakunta päättää lupakäsittelyn muuttamisesta rakennuslupakäsittelyksi vedoten kaavamääräyksistä poikkeamiseen sekä rakennuksen muiden muutosten luvittamiseen.

Puutteellinen asemapiirros ja kaavamääräyksistä poikkeaminen soveltuvat oikaisuvaatimuksen perusteiksi. Tuulensuojarakenteita parantamalla rakennelman määritelmä ei muutu rakennukseksi niiden kevytrakenteisuuden vuoksi, joskin palomääräykset saattavat sitä muuttaa.

Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä viranhaltija harkitsee poikkeusluvan hakemisen tarvetta kaavasta poikkeamisen laajuuden selvittyä. Lisäksi pelastussuunnitelman tarve selviää lupakäsittelyn yhteydessä asiakaspaikkojen lukumäärän perusteella. Koska terassilla ja lavalla tapahtuva toiminta vaatii ympäristöluvan ja ympäristöluvan yhteydessä naapurien kuuleminen on suoritettu julkisesti ei rakennuslupahakemus vaadi toimintansa puolesta julkista naapurien kuulemista. Tällöin rakennusluvan yhteydessä suoritettava naapurien kuuleminen tehdään rajanaapureille, kuten asiasta säädetään MRL:ssa.

Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä pyydetään lausunto palotarkastajalta. Rakennuksen suunnittelijan pätevyys määräytyy maanrakennuslain mukaisesti: ”Vähäisessä suunnittelutehtävässä rakennuskohteen ja suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen.” Rakennuslupakäsittelyyn kehotetaan sisällyttämään kaikki kiinteistöä koskevat luvattomat toimenpiteet.

Rakennuslupakäsittelyssä toimivalta pidätetään tekniselle lautakunnalle.


tekninen lautakunta

Hyväksyttiin yksimielisesti.