10§ 25.1.2017 OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN AIEMMIN 21.9.2016 TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN # 58

OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN AIEMMIN 21.9.2016 TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN § 58
Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen kiinteistölle 421-401-18-142 Änäkkälänrannan asemakaava-alueella/Hakala
Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. Maankäyttö- ja rakennuslaki 161§.
Änäkkälänrannan kaava-alueelle on laadittu viemäröintisuunnitelma FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n toimesta 25.5.2011. Suunnitelmaa on tarkistettu 23.2.2016. Suunnitelmasta on informoitu kiinteistöjen omistajia kirjeitse 7.4.2016 ja esitetty sopimusta viemärijohdon sijoittamisesta. Kiinteistön 421-401-18-142 omistaja Kimmo Hakala on sähköpostitse 8.6.2016 pyytänyt Teemu Jussinmäeltä tarkennusta suunnitelmasta. Teemu Jussinmäki on jäänyt kesälomalle/vuoden virkavapaalle 13.6.2016 alkaen.
Viemärityömaan valvojaksi on valittu maanrakennuskonsultointi Asko Polvi Ylivieskasta. Asko Polvi on lähettänyt viikolla 28 tiedotteen alueen kiinteistöjen omistajille työmaan käynnistymisestä ja rakentajien yhteystiedoista. Viemärityömaa on edennyt niin, että viikolla 36 kyseiselle kiinteistölle tuleva pumppukaivo on asennettuna. Samalla viikolla Kimmo Hakala on ollut yhteydessä työmaan valvoja Asko Polveen ja ilmoittanut vastustavansa laaditun suunnitelman mukaista viemärilinjan rakentamista. Viemärilinjan rakentaminen keskeytettiin kyseisen kiinteistön kohdalta. Kimmo Hakala vaatii rakennetun pumppukaivon siirtämistä lähemmäksi Hakalan tietä ja vanhan hautausmaan kohdalla viemärilinjan siirtämistä lähemmäksi järvenpuoleista kiinteistöjen rajaa. Nykyinen ja uusi Kimmo Hakalan esittämä pumppukaivo sijoittuvat kaava-alueella rakennustontin suoja-alueelle. Muutoksista aiheutuvat kustannukset ovat noin 15 000 euron luokkaa.LIITE58
Vs rakennustarkastaja Silja Syri: Tekninen lautakunta päättää asiasta. Asiasta käydään sovintoneuvottelua vielä ennen kokousta. Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Pumppukaivon sijainti pidetään ennallaan suunnitelmien mukaisena. Viemärilinjan sijaintia siirretään niin paljon, kuin on kohtuullista. Perusteluna on pitkä aikajänne, joka asian valmistelussa on ollut. Omistajalla on ollut viisi kuukautta aikaa reagoida oman kiinteistön alueelle tulevan pumppukaivon rakentamiseen. Kiinteistön omistaja ei ole osoittanut kohtuullista myötävaikutusta ja kiinnostusta asian tiimoilta riittävän ajoissa ennen kaivuun aloittamista.
tekninen lautakunta

     Hyväksyttiin yksimielisesti.
     ­­­­­­­-------------------------------------
     OIKAISUVAATIMUS

Kimmo Hakala on vaatinut pumppukaivon ja siihen liittyvien oheisrakenteiden siirtoa Hakalan tien varteen LIIITE10
Hakala vaatii edelleen pumppukaivon siirtämistä, koska nykyinen sijainti aiheuttaa kaavoitetun alueen hyödyntämiselle tarpeetonta haittaa. Pumppukaivo sijaitsee peltoalueella hyvin lähellä kaavassa merkittyä rakennusalanrajaa. Pumppukaivo sijaitsee alle kuuden metrin etäisyydellä mahdollisesta talosta ja pilaa kyseisen rakennuksen järvimaiseman. Lisäksi pumppukaivo nykyisessä sijainnissaan vaikeuttaa alueen muiden tonttien myyntiä sekä laskee tonttien arvoa.

Hakala vaatii, että pumppukaivo siirretään Hakalantien varteen ja kunnan kanssa sovitaan pumppukaivosta haittakorvaus.


Rakennustarkastaja

Pumppukaivon lähimmän maanpäällisen osan etäisyys on yli viisi metriä rakennusoikeusalueen rajasta. Itse pumppukaivon etäisyys on yli kahdeksan metriä. Asia todennettiin Trimble- paikanninlaitteella.

Maisemallista haittaa arvioitiin valokuvien perusteella ja todettiin, että haittaa ei voida pitää kohtuuttomana. Pumppukaivon aiheuttamaa haittaa ei voida pitää kohtuuttomana sijaintinsa puolesta, sillä rakentamista se ei rajoita.

Lautakunta päättää, että pumppukaivon sijainti pidetään ennallaan ja pumppukaivon haittaa ei korvata. Pumppukaivon alueesta haetaan maanmittauslaitokselta lunastuslupa.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin yksimielisesti.