8§ 02.03.2017 VAALITOIMIELINTEN MUUTOKSET

VAALITOIMIELINTEN MUUTOKSET

Valtuusto valitsi kokouksessaan 10.1.2013 § 5 keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 2013-2016 seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Irmeli Kivelä, varapuheenjohtaja Reino Brandt, Paula Tiala, Päivi Koski-Vähälä ja Hannu Saari.

Varajäseniksi valtuusto valitsi tässä järjestyksessä seuraavat henkilöt: 1. Aarre Similä, 2. (Leila Kinnunen) 1.10.2015 lukien Jonna Moilanen, 3. Roni Brandt, 4. Harri Tuikka, 5. Pirjo Änäkkälä.

Vaalilain muutoksella täsmennettiin vaaliviranomaisia koskevaa kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä 1.6.2016 (361/2016):
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi heidän on edustettava mahdollisuuksien mukaan kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn siitä lukien kun häntä koskeva ehdokashakemus on annettu lautakunnalle.

Esteellisyys: Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27-30 §:ssä säädetään. Tämä tarkoittaa käytännössä esim. sitä, että keskusvaalilautakunnan jäsenenä olevan ehdokkaan puoliso on esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta päättämiseen puolisoaan koskevan asian osalta, ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen vahvistamiseen.

Vaalitoimikuntaan kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 30.11.2016 § 155: puheenjohtajaksi Tarja Kangasvieri, varapuheenjohtajaksi Marjatta Niemi ja jäseneksi Aimo Itäniemi, varajäseniksi Ville Kiiskilä, Sinikka Hakasalo ja Juha Salminen.

Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan eli jäsen tai varajäsen voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.

Hannu Saari on jättänyt 30.1.2017 erohakemuksen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä, koska asettuu ehdokkaaksi kevään kuntavaaleissa. Sinikka Hakasalo on muuttanut paikkakunnalta, joten hänen tilalleen vaalilautakunnan 5. varajäseneksi ja vaalitoimikunnan varajäseneksi tulee valita uusi henkilö. Ville Kiiskilä on antanut suostumuksensa kuntavaaliehdokkaaksi, joten hänen tilalleen vaalitoimikunnan varajäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää eron Hannu Saarelle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja nimeää uuden jäsenen, myöntää eron Sinikka Hakasalolle vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenyydestä ja nimeää uudet varajäsenet. Kunnanhallitus myöntää Ville Kiiskilälle eron vaalitoimikunnan varajäsenyydestä valitsee uuden varajäsenen. Lisäksi kunnanhallitus tekee muita muutoksia vaalitoimielimiin tarpeen mukaan

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää eron Reino Brandtille keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajuudesta ja valitsee uuden, myöntää eron Hannu Saarelle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja nimeää uuden jäsenen, myöntää eron

keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä Paula Tialalle ja valitsee tilalle uuden jäsenen, myöntää eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenelle ja valitsee tilalle uuden, kunnanhallitus nimesi väliaikaiseksi Susanna Tuikan, myöntää eron keskusvaalilautakunnan 2. varajäsenelle Jonna Moilaselle ja valitsee tilalle uuden, kunnanhallitus nimesi väliaikaiseksi varajäseneksi Eija Pekkarisen, myöntää eron keskusvaalilautakunnan 3. varajäsenelle Roni Brandtille ja valitsee tilalle uuden, väliaikaiseksi varajäseneksi kunnanhallitus nimesi Heikki Mastokankaan, myönsi eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenelle Harri Tuikalle ja valitsee uuden tilalle.

Kunnanhallitus myönsi Hannu Saarelle vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi tilalle Jari Kangasvieren, myönsi eron Harri Tuikalle vaalilautakunnan 3. varajäsenyydestä ja valitsi tilalle Timo Syrjälän, myönsi eron Sinikka Hakasalolle vaalilautakunnan 5. varajäsenyydestä ja valitsi tilalle Eija Pekkarisen.

Kunnanhallitus myönsi eron Aimo Itäniemelle vaalitoimikunnan jäsenyydestä ja valitsi tilalle Timo Lapin, myönsi Ville Kiiskilälle eron vaalitoimikunnan varajäsenyydestä valitsi tilalle Timo Syrjälän, myönsi eron vaalitoimikunnan varajäsenelle Sinikka Hakasalolle ja valitsi tilalle Eija Pekkariselle, myönsi eron vaalitoimikunnan varajäsenelle Sirkka Brandtille ja valitsi tilalle Helena Rauhalan, myönsi eron vaalitoimikunnan varajäsenelle Juha Salmiselle ja valitsi tilalle .

Vaalitoimielinten kokoonpanot uusien valintojen jälkeen:

Keskusvaalilautakunta:               varajäsenet
Kivelä Irmeli, pj.               1. Tuikka Susanna
Jussila Kari, vpj.               2. Pekkarinen Eija
Koski-Vähälä Päivi               3. Mastokangas Heikki
Saari Hannu               4. Tuikka Harri
Tiala Paula               5. Änäkkälä Pirjo

Vaalilautakunta:
Kangasvieri Tarja, pj.               1. Similä Aarre
Brandt Raija, vpj.               2. Änäkkälä Pirjo
Patana Liisa               3. Timo Syrjälä
Kangasvieri Jari               4. Brandt Reino
Sassali Marja               5. Pekkarinen Eija

Vaalitoimikunta:
Kangasvieri Tarja, pj.               Syrjälä Timo
Niemi Marjatta, vpj.               Pekkarinen Eija
Lappi Timo               Salminen Juha

Valtuusto
Valtuusto myönsi eron Reino Brandtille keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajuudesta ja valitsi tilalle Kari Jussilan, myönsi eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä Päivi Koski-Vähälälle ja valitsi tilalle Jaana Ojutkangas-Änäkkälän; myönsi eron Hannu Saarelle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja nimeää uudeksi jäseneksi Henna Hakan, myönsi eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä Paula Tialalle ja valitsi tilalle Alpo Pekkarisen, myönsi eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenelle Aarre Similälle ja valitsi tilalle Susanna Tuikan, myönsi eron keskusvaalilautakunnan 3. varajäsenelle Roni Brandtille ja

valitsi tilalle Heikki Mastokankaan, myönsi eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenelle Harri Tuikalle ja valitsi tilalle Martti Hylkilän.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano muutosten jälkeen:
          
               varajäsenet
Kivelä Irmeli, pj.               1. Tuikka Susanna
Jussila Kari, vpj.               2. Moilanen Jonna
Ojutkangas-Änäkkälä Jaana          3. Mastokangas Heikki
Haka Henna                4. Hylkilä Martti
Pekkarinen Alpo               5. Änäkkälä Pirjo

Merkittiin, että Paula Tiala ja Harri Tuikka ilmoittivat esteellisyytensä ja eivät osallistuneet asian käsittelyyn ajaksi. Peruste: Hallintolaki 28 § 1. mom. kohta 1. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pentti Untinen.