16§ 16.05.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUSVUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS


Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava kirjanpitolain mukaan kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, kunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Rahoituslaskelma on kirjanpitolautakunnan tase-ohjeen mukaan tilinpäätöksen liitetieto. Tilinpäätökseen kuuluvat kirjanpitolain 9 §:n mukaan lisäksi tase-erittelyt, jotka ovat kunnan sisäisiä, ei julkistettavia tilinpäätösasiakirjoja.

Tilinpäätökseen on suositeltavaa ottaa lisäksi kunnan liikelaitosten tuloslaskelma ja tase sekä rahoituslaskelma. Liikelaitosta koskevat liitetiedot esitetään kunnan tuloslaskelman ja taseen liitetietojen yhteydessä.

Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilikauden 1.1.-31.12.2016 vuosikate on 50.165,59 euroa ja tilikauden alijäämä 210.077,04 euroa. Nettoinvestoinnit olivat 665.340,80 euroa ja pitkäaikaisten lainoja ei nostettu ja lyhennykset olivat yhteensä 4.034,00 euroa. Kunnalla oli 31.12.2016 lainoja kaikkiaan 1.597.049 euroa eli 1.969 euroa/asukas.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Kunnan on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 210.077,04 euroa kirjataan oman pääoman kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä
allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä hyväksyy toimintakertomuksen
saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi


Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy alla olevat nettoylitykset v. 2016 talousarvioon:
                    TA     Saldo     ylitys
12023 Vanhustenhuolto            3.793     -10.166,09     13.959,09
13031 Sivistyslautakunta          -15.935     -16.518,12      583,12
13036 Kirjastotoimi          -70.925     -71.808,35      883,35
13037 Nuoriso- ja liik.toimi          -38.912     -40.257,25      1.345,75

14041 Suunnittelu ja valvonta     -94.023     -94.523,23      500,23
14042 Ympäristön huolto          -60.828     -65.481,48      4.653,48
16061 Liiketoiminta           17.159     -23.441,59     40.600,59

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Tark ltk 12 §

Tarkastuslautakunnan kokouksessa toimistosihteeri esittelee vuoden 2016 tilinpäätöksen.

Tilikauden alijäämäksi muodostui 210.077,04 euroa (edellisvuonna tilikauden ylijäämäksi muodostui 150.169,30 euroa). Verotuloja kertyi 191.930 euroa edellisvuotta vähemmän. Valtionosuuksia kertyi 50.037 euroa edellisvuotta vähemmän. Kunta sai tilikaudella palautusta SoIte kuntayhtymältä. Valtuuston hyväksymät käyttötalous, investointi, tuloslaskelma ja rahoituksen toteutumavertailut on esitetty toimintakertomuksen sivuilla 67 - 71. Tilikauden ylijäämä oli noin 149.000 euroa alkuperäistä ja muutettua talousarviota parempi.

Tarkastuslautakunnan esitys
Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätöksen esittelyn tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi tilinpäätöksen esittelyn tiedoksi.

Tark ltk 20 §

Kuntalain mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy antaa tilintarkastuskertomuksen vuoden 2016 tilintarkastuksesta 4.5.2017.

Tarkastuslautakunnan esitys
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja päättää sen perusteella esittää valtuustolle vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2016.

Tarkastuslautakunnan päätös
Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen.

Valtuusto
Valtuusto hyväksyi esitetyt v. 2016 talousarvioylitykset ja valtuusto hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2016.