12§ 16.05.2017 SIIRTOVIEMÄRI KINNULA-LESTIJÄRVI-TOHOLAMPI YLEISSUUNNITTELUVAIHEEN KÄYNNISTÄMINEN


SIIRTOVIEMÄRI KINNULA-LESTIJÄRVI-TOHOLAMPI YLEISSUUNNITTELUVAIHEEN KÄYNNISTÄMINEN

Toholammin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on vajaakäytöllä Valion kuormituksen poistuttua. Toholammin kunta on esittänyt siirtoviemärin rakentamista välille Kinnula-Lestijärvi-Toholampi. Kinnulasta, Lestijärveltä ja siirtoviemärin varrelta (mm. Syri ja Sykäräinen) kerättävät jätevedet vastaavat kuormitukseltaan kirkonkylän puhdistamon vapaata kapasiteettia.

Lestijärven jätevedet ohjautuvat nykyisellään Kinnulan kunnan puhdistamolle. Kinnulan kunnan jätevedenpuhdistamon tiukentuvat lupaehdot astuvat voimaan 1.1.2018. Hakemus määräajan pidentämiseksi 1.1.2021 on käsittelyssä AVI:ssa. Tämä tarkoittanee, että Kinnulan kunnan vaihtoehtoina ovat Kinnulan jäteveden puhdistamon saneeraus, uuden puhdistamon rakentaminen tai siirtoviemäri Kinnula-Lestijärvi-Toholampi.
Ammoniumtypen poistovaatimuksen vuoksi nykyisen puhdistamon saneerausta ei pidetä järkevänä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uuden puhdistamon suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto tai siirtoviemärin toteutus on tapahduttava ennen, kuin uudet lupaehdot astuvat voimaan.

Tarkoituksena on teettää molemmista vaihtoehdoista riittävän yksityiskohtaiset suunnitelmat investointi- ja käyttökustannusten arvioiden tarkentamiseksi vertailukelpoisiksi ja vertailla vaihtoehtoja myös muista näkökulmista. Ensimmäisen eli yleissuunnitteluvaiheen kulut on tarkoitus jakaa kuntien kesken Kinnula 42,5 %, Toholampi 42,5 % ja Lestijärvi 15 %.

Kuntien hallinnoissa tulisi siis päättää suunnitteluun lähtemisestä ja suunnittelumäärärahoista. Myöhemmin tulee päätöksentekoon, kumpi vaihtoehdoista valitaan. Siirtoviemärin rakennussuunnittelun ja rakentamisen kustannusten jaosta ja omistussuhteista sekä mahdollisesti perustettavan yrityksen järjestelyistä päätetään myös erikseen, jos siirtoviemärivaihtoehto osoittautuu kannatettavaksi kaikkien kolmen kunnan kannalta.

Rakennustarkastaja
Nykyisellään viemäriverkoston pituus on 44251 m (7.11.2016). Vuonna 2016 rakennettiin viemäriä 4635 m. Viemäriliittymien määrä on 177 kpl (15.12.2016), joista 44 rakennettiin vuonna 2016. Jätevesikuution hinta on 2,40 € + alv. Myyty jätevesimäärä 18238 m3. Eli yhteensä kunta laskuttaa jätevedestä 43 771,2 € + alv vuodessa. Kinnulan kunnalle maksetaan jäteveden vastaanottamisesta 1,50 €/m3 + alv, vastaanotettu jätevesimäärä on 25352 m3. Eli Kinnulan kunnalle on vuonna 2016 maksettu yhteensä 38.028 €.

Tekninen lautakunta päättää lähteä mukaan siirtoviemärihankkeen yleissuunnitteluun. Alustava työ tehdään ohjausryhmätyöskentelynä. Ohjausryhmä aloittaa työn laatimalla suunnitteluohjelman, joka määrittelee konsulttityön sisällön ja kilpailutuksen kautta myös yleissuunnitteluvaiheen kustannusten suuruuden.

Tekninen lautakunta päättää esittää Lestijärven kunnanhallitukselle, että yleissuunnittelulle varataan kuntakohtainen määräraha. Määräraha on suuruudeltaan 18.000 euroa. Summan pitäisi arviolta riittää Lestijärven kunnan jako-osuuteen sekä tarvittaessa konsulttitukeen.
Raha varataan viemärilaitoksen investointiosaan korvamerkittynä siirtoviemärisuunnitteluun.


Tekninen lautakunta
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että yleissuunnittelulle varataan kuntakohtainen 18.000 euron määräraha talousarvion investointiosan kohtaan 26061.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Valtuusto
Valtuusto päätti, että yleissuunnittelulle varataan kuntakohtainen 18.000 euron määräraha talousarvion investointiosan kohtaan 26061.