23§ 22.05.2017 LESTIN KOULUN TURVALLISUUSKANSION PÄIVITTÄMINEN


LESTIN KOULUN TURVALLISUUSKANSION PÄIVITTÄMINEN
Valmistelija Tarja Mäkelä
Suunnitelmilla varaudutaan ennalta tunnistettuihin todennäköisiin uhkatilanteisiin. Suunnitelmien tarkoituksena on luoda toimintatavat ja prosessit ennalta erilaisiin tilanteisiin, jotta tilanteen aikana niitä voidaan toteuttaa ja toiminta turvata kaikissa tilanteissa.
Erilaisten suunnitelmien laatiminen ja ajan tasalla pitäminen on tärkeä osa turvallisuuden ylläpitämistä ja varautumista vaara- ja kriisitilanteissa toimimiseen. Koulun ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden on huolehdittava siitä, että ajantasaiset suunnitelmat saatetaan toimijoiden tietoon. Kaikkeen turvallisuustyöhön kuuluu yhteisön jäsenten sitouttaminen yhteisiin periaatteisiin ja yhteisön toimintatapoihin. Koulussa huolehditaan siitä, että kaikki yhteisössä toimivat - myös ne ryhmät, jotka saattavat kuulua ulkoistettuihin toimintoihin - ovat saaneet tarvitsemansa tiedot, perehdytyksen ja koulutuksen ja että taitoja on harjoiteltu.
Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. Opetukseen osallistuvalla oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulun tehtäviin kuuluu myös turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen järjestäminen

Turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen on käytännön toimenpiteitä: Organisaation turvallisuussuunnitelmat pidetään ajan tasalla, uudet työntekijät perehdytetään turvallisuusjärjestelyihin, henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti turvallisuuskoulutusta, turvallisuudesta vastaavat suorittavat jatkuvaa valvontaa ja onnettomuustilanteiden varalta harjoitellaan.
Lestin koulun turvallisuuskansio on päivitetty kevään 2017 aikana opetushallituksen ohjeiden ja oppilashuoltolain mukaisten määräysten pohjalta. Turvallisuuskansio on nähtävillä kokouksessa ja siihen voi tutustua koulutoimistossa ennen kokousta. Kriisisuunnitelman päivitys tehdään loppuun lv 2017-2018 alkuun mennessä.
Perusopetuksen rehtori:
Sivistyslautakunta hyväksyy kevään 2017 aikana päivitetyn Lestin koulun turvallisuuskansion. Asiakirjat tulee päivittää joka vuosi koulun alkaessa tai koulun toimintaympäristön muuttuessa. Rehtori ja vararehtori vastaavat turvallisuuskansion päivittämisestä.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin.