1§ 13.03.2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN JA KOKOUSTEN AJAN MÄÄRÄÄMINEN VUONNA 2017SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN JA KOKOUSTEN AJAN MÄÄRÄÄMINEN VUONNA 2017

     Valmistelija: Tarja Mäkelä

Kuntalain 63 §:n mukaan kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.


Koulutoimenjohtaja:

Lautakunta päättää kokoontua keskimäärin joka toinen kuukausi, mutta asioiden niin vaatiessa useamminkin. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kokouksen jälkeisenä perjantaina koulutoimistossa klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittua lautakunnan jäsentä ennen kokouskutsussa ilmoitettua nähtävänäolopäivää.

Kokouskutsu toimitetaan asianosaisille neljä päivää ennen kokousta.

Kokouspaikka on Lestin koulun kotitalousluokka tai erikseen sovittava muu paikka.


Sivistyslautakunta:

     Hyväksyttiin.