69§ 18.04.2017 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTA


LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTA

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Lakiesitys on perusteluiltaan joiltakin osin vielä keskeneräinen ja se täydentyy lausuntovaiheen jälkeen.

Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistus koskee työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaa laajasti ja kaikilla hallinnon tasoilla.

Kokonaisuus liittyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan kahdella tavalla:

1) Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen kytkeytyy kiinteästi maakuntauudistukseen, jonka myötä muuttuu koko alue kehittämisjärjestelmä. Esityksen tavoitteena on kestävän talouskasvun, alueiden kehittämisen sekä työllisyyden, työllistämisen, ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen valtion ja maakuntien toimenpiteiden ja niiden järjestämien palvelujen avulla. TEM:n vastuulla olevasta aluekehittämisjärjestelmästä kehitetään
valtion ja maakuntien kumppanuuteen ja sopimuksiin pohjautuva järjestelmä.

2) Kasvupalveluiden uudistaminen puolestaan kytkeytyy hallitusohjelman Työllisyys- ja kilpailukyky -painopistealueen kärkihankkeeseen. Kilpailukyvyn vahvistaminen, jossa on linjattu yrittäjyyden edistämistä koskevia toimenpiteitä. ELY-keskusten ja TE-toimistojen työvoima- ja yrityspalvelut kootaan kasvupalveluksi.
Asiakkaan valinnanvapautta lisätään eriyttämällä kasvupalveluiden järjestäminen ja tuottaminen sekä viemällä tuottamistehtävät markkinoille. Aluekehittämiseen ja kasvupalveluihin liittyvät nykyiset lait uudistetaan vastaamaan uutta toimintamallia ja hallintojärjestelmää. Normeja puretaan ja säädökset uudistetaan siten, että ne mahdollistavat kestävän kasvun parhaalla mahdollisella tavalla.
Kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa on valmisteilla oma laki, joka liitetään myöhemmin samaan eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen. Lausunnot myös tästä lakiluonnoksesta pyydetään sisällyttämään samaan lausuntovastaukseen.
Lausuntopyynnön materiaali löytyy TEM:n Internet-osoitteesta:

Lausuntopyyntökyselyyn tulee vastata sähköisesti viimeistään 26.4.2017 klo 16.15.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa asiasta oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.