66§ 18.04.2017 ALOITE TEERINEVAN ENNALLISTAMISEKSI


ALOITE TEERINEVAN ENNALLISTAMISEKSI

Mikko Viitasalo ja Arto Hautala Lestijärven ympäristöyhdistyksestä ovat laatineet oheisen mukaisen luonnoksen aloitteeksi Vapolle luopua Teerinevan turvehankkeesta. He esittävät, että aloite lähetetään yhteisaloitteena Vapolle.

Teerinevan turvetuotantoalueen arviointimenettely käynnistyi 26.4.2004, kun Vapo Oy toimitti yhteysviranomaiselle lausunnon suunnitelman ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Valmistuneessa arviointiselostuksessa on esitetty ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. Arviointiselostus on laaja ja monipuolinen arvio siitä, mitä mahdollinen turpeennosto Teerinevalla aiheuttaa Lestijärvellä ja sen koko vesistöalueella. Vaikka selostus on laaja, on siinä monia puutteita ja johtopäätökset ovat turvetuotantoa tukevia ja/tai ympäristövaikutuksia vähätteleviä.

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus on todennut kokouksessaan 22.8.2016, että Keski-Pohjanmaan biotalouden kehittämistavoitteet ovat yhteneväiset WinBio osaamiskeskittymän tavoitteiden kanssa ja että maakunta lähtee hankkeeseen mukaan.

Keski-Pohjanmaan maakunnan organisaatioilla ja asukkailla on vahva tahtotila olla mukana löytämässä ratkaisuja ja rahoitusta Lestijärven maakuntajärven ja Lestijoen tulevaisuutta tukeviin ja ekologisesti kestäviin Teerinevan kehityshankkeisiin. WinBion lisäksi alueella on keskusteltu myös muista Teerinevaan liittyvistä hankeaihioista. Hankkeita ei kuitenkaan voida viedä eteenpäin, ellei Vapo Oy maan omistajana lähde mukaan tai anna suostumusta.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Lestijärven kunta lähettää yhdessä Lestijärven ympäristöyhdistyksen kanssa oheisen liitteen mukaisen aloitteen Vapo Oy:lle.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

---

Vapo Oy on lähettänyt 27.3.2017 päivätyn oheisen liitteen mukaisen kirjeen asiasta, jossa he ilmoittavat etteivät ole käynnistämässä suunnitelmaa teerinevan ennallistamiseksi.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee Vapo Oy:n kirjeen tiedokseen.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.