61§ 11.05.2015 LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON KOSOLANKANKAAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO


LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON KOSOLANKANKAAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan osayleiskaavan (osa-alue 2) tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Lestijärven kunnan alueelle. Koska Lestijärven alueella ei ole tuulipuiston mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen osayleiskaavan laatimista. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jonka pohjalta osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-osa-alueilla). Kaavoitusmenettely on tavoitteena saada päätökseen kevättalvella 2015.

Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaselvityksessä Lestijärven tuulivoimapuiston läntiset osat on tunnistettu parhaaseen A-luokkaan, osa hyvien teknistaloudellisten ominaisuuksien ja vähäisten ympäristövaikutuksen ansiosta ja osa kohtalaisten teknistaloudellisten ominaisuuksien ja vähäisten linnusto- ja luontovaikutusten vuoksi. Tarkasteltavan osayleiskaavan alueesta osa on esitetty 25.8.2014 päivätyssä Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan IV vaihekaavaehdotuksessa maatuulivoimaloiden alueina.

Hankkeen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelynä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui kesäkuussa 2013 ja Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistuu samanaikaisesti osayleiskaavan kanssa. Osayleiskaavasta luonnosvaiheessa esitetyt vaihtoehdot noudattivat Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä esitettyä vaihtoehtotarkastelua.

Lestijärven tuulivoimapuiston maat jakautuvat kolmeen alueeseen. Näistä Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan osayleiskaava-alueen (osa-alue 2) pinta-ala on noin 1 880 hehtaaria. Lestijärven Tuulivoima Oy:llä on alueen hallintaoikeus pitkäaikaisten vuokrasopimusten nojalla. Kaava-alueesta vain muutaman prosentin osuudelle osoitetaan rakentamista. Osayleiskaavalla mahdollistetaan laajimmillaan 43 tuulivoimalan muodostama tuulivoimapuisto. Tuulivoimalan alustava yksikköteho on n. 3,0 MW (megawattia), jolloin tuulivoimapuiston kokonaisteho on enintään 129 MW. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimalaitoksista perustuksineen, voimaloita yhdistävistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavista sähköasemista, kytkinkentästä ja ilmajohdosta sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä. Tuulivoimapuiston arvioitu käyttöaika on n. 50 vuotta.

Tuulivoimalla tuotettu sähkö tullaan siirtämään valtakunnan sähköverkkoon tuulivoimapuistoalueelta 110 kV voimajohdolla. Lestijärven tuulivoimapuiston ulkoista sähkönsiirtoa koskeva YVA-menettely on vireillä. YVA-hanketta 400 kV voimajohto Lestijärvi-Alajärvi koskeva kuulutus ja arviointiohjelma ovat olleet nähtävillä 18.12.2014-30.1.2015 Lestijärven, Halsuan, Perhon, Vimpelin ja Alajärven kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Sähkönsiirrolle tarkastellaan YVA-menettelyn yhteydessä yhtä reittivaihtoehtoa. Hankkeesta vastaa YIT Rakennus Oy ja YVA-menettelyn suorittaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Kaavassa on annettu voimaloiden korkeuteen ja rakentamistapaan liittyviä määräyksiä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 210 metriä maanpinnasta. Muuntoasemia ja laitteistorakennusta varten on osoitettu EN-alue (energiahuollon alue). Uuden voimajohdon ja maakaapeleiden sekä uusien teiden sijainnit on osoitettu ohjeellisina. Sijainnit voivat tarkentua tuulipuiston toteutussuunnittelun edetessä. Kaavassa on osoitettu


luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet luo -merkinnällä. Lisäksi metsäpeuran vasomisalueet on osoitettu osa-aluerajauksena.

Lestijärven kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.3.2013 § 37 EV-Windpower:n ja Lestijärven kunnan valmisteleman tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimista koskevan sopimuksen. Päätöksen mukaisesti Tuulivoimayleiskaavan laatii EV-Windpower:n toimeksiannosta ja kustannuksella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavoitus on tullut vireille Lestijärven Tuulivoima Oy:n aloitteesta. Lestijärven tuulivoimapuiston hanke on siirtynyt YIT Rakennus Oy:n omistukseen syksyllä 2013. Kaavoitustyötä ohjaa Lestijärven kunta. Kaavaa laativat konsulttityönä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä Kai Tolonen, Janne Tolppanen ja Outi Järvinen.

Lestijärven tuulivoimaosayleiskaava-alue asetettiin kunnanhallituksen päätöksellä 18.6.2013 § 88 ja valtuuston päätöksellä 27.6.2013 § 45 rakennuskieltoon MRL:n 38 §:n mukaisesti kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi niin, että rakennuskielto ei koske olemassa olevien rakennusten vähäisiä korjaus- ja muutostöitä, laajennuksia, pihapiireihin rakennettavia talousrakennuksia, hankkeita joilla on voimassaoleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu eikä voimassa olevaan osayleiskaavaan merkittyjä rakennuspaikkoja.

Kaavoituksen lähtökohtia ja tavoitteita koskeva aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 17.6.2014.

Lestijärven tuulivoimapuiston osayleiskaava on ollut kunnanhallituksen päätöksellä 29.9.2014 § 119 luonnosvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 30 vuorokauden ajan aikavälillä 6.10.-4.11.2014 Lestijärven kunnan käytännön mukaisesti sanomalehti Keskipohjanmaassa, kunnan ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivulla.

Ehdotusvaiheessa osayleiskaava-alue jaettiin kolmeen osa-alueeseen (Lestijärven tuulivoimapuiston Hittisennevan, Kosolankankaan ja Iso Kortenevan tuulivoimapuistojen osayleiskaavat) jäävittömän päätöksenteon mahdollistamiseksi kunnan hallintoelimissä. Aluerajausmuutoksella muodostetut kolme erillistä osayleiskaavaa tulivat vireille kunnanhallituksen päätöksellä 22.10.2014 § 140. Osayleiskaavoja koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 23.10.2014 alkaen. Ehdotusvaiheessa erotettujen osayleiskaavojen nimet ovat Lestijärven tuulivoimapuiston Hittisennevan osayleiskaava (osa-alue 1), Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan osayleiskaava (osa-alue 2) ja Lestijärven tuulivoimapuiston Iso Kortenevan osayleiskaava (osa-alue 3).

Luonnosvaiheen palaute ja sen vaikutukset laadittavaan osayleiskaavaan on käsitelty luonnosvaiheen viranomaisneuvottelussa 9.12.2014. Samassa viranomaisneuvottelussa käsiteltiin osayleiskaavan jako osa-alueisiin ehdotusvaiheessa.

Kaavan laatija on tehnyt kaava-asiakirjoihin vastineiden ja viranomaisneuvottelussa sovitun mukaiset korjaukset. Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan osayleiskaavaa (osa-alue 1) varten laadittu kaavaehdotus esitetään asetettavaksi ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi aikavälillä 13.5.-11.6.2015 Lestijärven kunnan käytännön mukaisesti.
Liitteet:
Lestijärven tuulivoimapuiston luonnosvaiheen palaute ja siihen laaditut vastineet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava
Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaavaehdotus
Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaavan ehdotusvaiheen selostus
Arkeologisen kulttuuriperinnön inventointiraportti, Lestijärvi 2013
Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostus- ja näkyvyysmallinnukset: Lesti­järvi, turbiiniryhmä 2 (Numerola Oy 2015)
Lestijärven tuulivoimapuisto, ehdotusvaiheen valokuvasovitteet (FCG Oy 2015)

Kunnanjohtaja
Lestijärven kunnanhallitus hyväksyy Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan osayleiskaavaa (osa-alue 2) varten laaditun kaavaehdotuksen (tehtävien pienten teknisten korjausten jälkeen). Osayleiskaavaehdotus asetetaan kunnanhallituksen päätöksellä nähtäville 13.5.-11.6.2015 väliseksi ajaksi, kuulutus julkaistaan sanomalehti Keskipohjanmaassa, kunnan ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivuilla. Osayleiskaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot niiltä viranomaistahoilta, joita kaavasuunnittelu koskee. Osallisille annetaan oikeus jättää osayleiskaavaehdotuksesta muistutus sen nähtävilläoloaikana.

Kunnanhallitus päättää, että selostuksesta poistetaan tai muotoillaan uudelleen alla kuvatut neljä kohtaa väärän painotuksen ja virheellisen sisällön vuoksi. Maa-ainesten otto on mahdollista kaikilla kolmella osayleiskaava-alueella ja kuljetusreittejä on tarkennettu.
Poistetaan sivun 30 ensimmäisen kappaleen viimeinen virke (selostuksen kohta 5.7.1):
"Näistä Iso Kortenevan suunnittelualueella sijaitseva otto-alue sisältyy tällä hetkellä hankkeeseen. "
Poistetaan sivun 108 viimeinen kappale (selostuksen kohta 13.18.2):
"Ensisijaisesti louhittava alue sijaitsee Iso Kortenevan osa-alueella. Louhinnasta muilla voimassaolevien ottolupien alueilla ei ole olemassa päätöksiä tai suunnitelmia tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyen."
Muotoillaan uudelleen sivulla 126 oleva selostuksen kohta 13.16 MAA-AINESKULJETUKSET:
"Tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueilla on kolme olemassa olevaa maa-aineisten ottolupaa ja niiden lähialueilla on lisäksi kaksi voimassa olevaa ottolupaa. Osayleiskaava mahdollistaa maa-ainesten oton osayleiskaava-alueella kunnan lupakäytännön mukaisen luvan perusteella.
Maa-ainesten osalta ei tehty päätöstä siitä, miltä alueelta kullekin hankealueelle maa-ainekset toimitetaan. Hittisennevan alueella ei ole voimassa olevan luvan mukaista maa-ainesten ottopaikkaa. Kosolankankaalla on alue, mistä voidaan ottaa maa-aineksia, mutta luvan mukaan maa-aineksia ei ole riittävästi alueen tarpeisiin. Iso Kortenevan alueella lupien mukaan maa-aines riittää alueen tarpeisiin. Osayleiskaava mahdollistaa maa-ainesten oton kaikilla kolmella osayleiskaava-alueella, mitä voidaan hyödyntää maa-aineskuljetusten vähentämisessä."

Yhdistetään sivun 128 viimeiset kaksi kappaletta ja muotoillaan kappale vastaamaan suunnitelmaa (selostuksen kohta 13.16 LIIKENTEEN SUJUVUUS JA LIIKENNETURVALLISUUS):
"Mikäli maa-aineksia kuljetetaan kolmen osa-alueen välillä, lisääntyy raskaan liikenteen määrä Yli-Lestin kylän kohdalla merkittävästi. Tuulivoimapuiston kullekin osa-alueelle voidaan liikennöidä sisäistä yksityistieverkkoa pitkin. Osa maa-aineskuljetuksista kulkee sekä Ojalantien-Leppiniementien että Lehdonkankaantien kautta, mikä vähentää kantatielle 58 kohdistuvaa liikennettä. Raskaan liikenteen lisääntymisen aiheuttamat haittavaikutukset muulle liikenteelle vähenevät, kun yleistä tieverkkoa ei käytetä kaikkiin kuljetuksiin. Hittisennevan ja Kosolankankaan osa-alueiden välillä on sisäistä tieverkkoa pitkin yhteys, jota voidaan hyödyntää maa-ainesten ja betonin kuljetuksissa."

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Jukka-Pekka Tuikka, Eino Kangasvieri ja Pentti Untinen ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 10.55-11.02. Peruste: Hallintolaki 28 § 1. mom. kohta 1., puheenjohtajaksi valittiin Jari Savolainen. Kokoukseen saapuivat varajäsenet Susanna Tuikka, Kauko Niemi ja Jaana Salo klo 10.55-11.02.

FCG:n edustajat Kai Tolonen ja Outi Järvinen esittelivät kaavaa kunnanhallitukselle.