59§ 28.03.2017 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA


LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) ja sairausvakuutuslain (1224/2004) muuttamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan EU- ja ETA-valtiossa ja Sveitsissä terveyspalveluja käyttäneelle henkilölle maksettavien korvauksien maksamista samoin perustein, kuten jos henkilö olisi käyttänyt Suomessa maakunnan järjestämiä terveyspalveluja. Muissa valtioissa henkilölle aiheutuneita kustannuksia ei korvattaisi. Esityksessä ehdotetaan myös, että maakunnat vastaisivat asukkailleen näissä valtioissa terveyspalvelujen käytöstä aiheutuneista kustannuksista. lisäksi ehdotetaan valtion korvauksen laajentamista koskemaan lastensuojelulain, mielenterveyslain ja tartuntalin soveltamisesta johtuvia tilanteita, joissa maakunta on järjestänyt sairaanhoitoa kotikuntaa vailla olevalla henkilölle.

Hallituksen esitys on valmisteltu osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta (sote-uudistus) ja siihen liittyvää maakuntahallinnon perustamista. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on valmisteltu lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädäntöä, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta sekä siirretään valtion aluehallinnon sekä kuntien ja kuntayhtymien muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä maakunnille.

Valinnanvapautta koskeva hallituksen esitysluonnos on lähetetty lausunnolle 31.1.2017. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevasta hallituksen esityksestä pyydettiin erikseen lausuntoja syksyllä 2016. Soten monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskeva valmistelutyö jatkuu reformiministeriryhmän 21.12.2016 ilmaisemien suuntaviivojen mukaisesti.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään 12.4.2017 klo 16.15 mennessä. Lausuntopyynnön materiaalit ovat saatavilla myös STM:n nettisivuilla.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa, ettei Lestijärven kunnalla ole varsinaisesti huomautettavaa luonnoksesta hallituksen esitykseksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) ja sairausvakuutuslain (1224/2004) muuttamiseksi.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Liisa Patana poistui asian käsittelyn jälkeen klo 11.18.