52§ 28.03.2017 KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUKSEN PROFESSUURI-HANKKEET VUOSINA 2017-2022

KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUKSEN PROFESSUURI-HANKKEET VUOSINA 2017-2022
Yhteistyöesitys Kaustisen seutukunnalle 21.4.2016
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) esittää Kaustisen seutukunnalle yhteistyötä alueen osaamista ja tutkimusta tukevien professuurien hyödynsaajana ja osarahoittajana vuosina 2016-2018 käynnistyville viisivuotiskausille. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toimivien Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen professorien tai tutkimusjohtajien johtamien tutkimus-, kehittämis- ja koulutuskokonaisuuksien tavoitteena on lisätä alueen osaamispääomaa ja kilpailukykyä sekä alueen koulutuksen vetovoimaisuutta.

Strateginen lupaus
Tieteenalakohtaisten professuuri- / yhteistyösopimusten tarkoituksena on tukea ja edistää toiminta-alueen kehitystä ja menestystä tukemalla osaamista, koulutusta ja koulutusväyliä sekä tutkimusta sovituilla aloilla. Yliopistokeskus sitoutuu osallistumaan aktiivisesti alueen suunnitelmalliseen kehittämistyöhön yhteistyössä muiden sopijaosapuolten kanssa. Taustayliopistot sitoutuvat yliopistokeskuksen strategian mukaisesti jatkamaan ja kehittämään kunkin kyseisen alan yliopistotasoista opetusta ja tutkimusta Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa yhteistyösopimusten keston ajan.

Toiminnan sisältö ja alat
Toiminta keskittyy erityisesti kolmeen ajankohtaiseen fokusalueeseen, joissa yliopistokeskuksella on pitkäjänteisesti kehitetty osaamista: Oppiminen ja koulutus, osallisuus ja hyvinvointipalvelut, teollisuuden ja elinkeinoelämän uusiutuvat ratkaisut.
Fokusalueet tukevat valtakunnallisten kärkihankkeiden, kuten digitalisaation hyödyntämisen ja biotalouden kasvun, tavoitteita sekä alueen kilpailukyvyn ja palvelurakenteen uudistamista. Yliopistokeskus luo omalla toiminta-alueellaan uusia tapoja toimia yhteistyössä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kanssa, ja sen toiminta tukee näin tutkimustulosten nopeampaa kaupallistamista ja uuden liiketoiminnan syntymistä. Seuraavassa on kuvattu yliopistokeskuksen professuurien / alakohtaiset yhteistyösopimukset tieteenaloittain:

Kasvatustieteen lahjoitusprofessuurin (Jyväskylän yliopisto, 2017 - 2021) keskeinen tavoite on uuden opettajuuden ja tulevaisuuden oppimismallien edistäminen muuttuvissa oppimisympäristöissä ja digitalisoituvissa koulutusmaailmassa. Professorin työkenttä nivoutuu tiiviiseen yhteistyöhön alueen yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen sekä korkeakoulutuksen toimijoiden kanssa. Professuuri tukee alueen opettajien tieteellisiä jatko-opintomahdollisuuksia ja mahdollistaa yli organisaatiorajat menevän opettaja-kehittäjä-tutkija-verkoston rakentumisen.

Tietotekniikan professuurin ja tutkimustoiminnan (Jyväskylän yliopisto, 2017-2021) erityisenä fokuksena on esineiden internetin (IoT) sovellukset niin eri toimialoilla, kuten suurteollisuudessa, ympäristöteknologiassa ja vanhusten kotona asumisen tueksi kehitettävissä hyvinvointipalveluissa. Tavoitteena on uudenlaisten toimintakonseptien ja liiketoimintaratkaisujen kehittämisen yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Tietotekniikan maisteriopintojen tarkoitus on tuottaa yritysten palvelukseen uudistamiskykyisiä asiantuntijoita. Tieteelliset jatko-opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden myös osallistua tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Sosiaalityön opetus-, tutkimus- ja kehittämiskokonaisuudessa (Jyväskylän yliopisto, 2017 - 2021) keskeisenä tavoitteena on kouluttaa pätevyyden omaavia sosiaalityöntekijöitä alueen kuntien palvelukseen sekä kehittää tietoon perustuvan sosiaalityön yhteistyömallia yhdessä julkisten toimijoiden kanssa. Sosiaalityön professuuri tarjoaa alueella toimiville sosiaalialan ammattilaisille mahdollisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin ja integroitumisen kansalliseen ja kansainväliseen tiedeyhteisöön.

Soveltavan kemian koulutus- ja tutkimustoiminta (Oulun yliopisto, 2017-2021) Kemian koulutusväylän vetovoimaisuutta on pystytty alueella lisäämään. Opetus on tuottanut useita väitöskirjoja ja alueen teollisuus on saanut maisteri- ja tohtoritasoisia työntekijöitä. Tavoitteena on suunnata kemian yliopisto-opintoja edelleen enemmän kemiantekniikkaan, ja sitä kautta paremmin vastaamaan alueen teollisuuden tarpeita. Tutkimuksen fokusalueet ovat akkukemikaalitutkimus sekä katalyyttiset prosessit ja materiaalit. Soveltava kemia tarjoaa yhteistyökumppaneille mahdollisuuden tutkimusyhteistyöhön laajan kansallisen ja kansainvälisen asiantuntijaverkoston kanssa. Tavoitteena on, että Oulun yliopisto vakinaistaa kemian professuurin 1.1.2017, jolloin alueellinen rahoitustarve fokusoituu erityisesti maisteriopintojen tukemiseen.

Liiketaloustieteen alalla (Vaasan yliopisto, 2017-2021) ensimmäinen tavoite on saada maisteriopinnot käyntiin. Vaasan yliopisto on sitoutunut rahoittamaan maisteriopintoja Kokkolassa 50 000€:lla kolmen vuoden, eli ensimmäisen kurssin ajan. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on sitoutunut rahoittamaan opintoja vuosittain 30 000€:lla yliopistokeskuksen koordinaatiorahasta. Rahoitustarve on yhteensä 170 000€.

Liiketaloustieteen tutkimustoiminnan (Vaasan yliopisto, 7/2018 - 6/2022) keskeisenä tavoitteena on edistää yritysten kasvua ja kansainvälisyyttä sekä yrittäjyyttä. Liiketoiminnan kehittämisen tutkimus ja kehittämistyö tukee erityisesti alueen PK-yritysten strategista osaamista ja johtamista sekä arvoketjujen vahvistumista.

Lääketieteen tutkimustoiminnan (Oulun yliopisto, 2018 - 2022) tavoitteena on tiedolla johtamista ja käytännön kehittämistyötä tukevan lääketieteen / terveystieteen tutkimustoiminnan käynnistäminen alueella. Konkreettisena tavoitteena on rekrytoida henkilö, joka luo tiedolla johtamisen tueksi uutta tutkimustoimintaa ja toimii samalla tiiviinä linkkinä tiedeyhteisön ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteiden välillä.

Biotalouden yhteisprofessuuri (Oulun yliopisto ja Luonnonvarakeskus, 2017 - 2021) uutena aloitteena täydentää Kokkolaan muodostunutta kemian, biotalouden ja mineraalitalouden osaamiskeskittymää. Tavoitteena on biotalouden uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja arvoketjujen edistäminen. Professuuri sijoittuu yhteisesti Oulun yliopiston soveltavan kemian tutkimusryhmään ja Luonnonvarakeskukseen, erikseen sovittavan LUKEn yksikön alaisuuteen, sijoituspaikkana Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tutkimusala fokusoituu biomassojen jalostuksen orgaanisen kemian tutkimukseen.

Esitys Kaustisen seutukunnan rahoitusosuuksiksi:
Esitämme, että Kaustisen seutukunta osallistuu vuosina 2017 - 2018 käynnistyviin uusiin viisivuotisiin tieteenalakohtaisiin professuuri- / yhteistyösopimuksiin seuraavasti:
Kasvatustiede (JY) 10 000€ / v, 2017 - 2021 (rahoitustarve yht 110 000€ / v)
Liiketaloustiede, tutkimus (VY) 5 000€/ v, 2018 - 2022 (rahoitustarve 110 000€ / v)
Liiketaloustiede, maisteriopinnot (VY) 5000€/v, v, 2017 - 2021 (rahoitustarve 170 000€ / v)
Biotalous (OY ja LUKE) 5 000€ / vuosi, 2017 - 2021 (rahoitustarve 110 000€ / v)
Sosiaalityö -> JYTAn ja jatkossa SOITEn kautta.

Johtaja Tanja Risikko esittelee asiaa kokouksen aluksi.
Kehittämisjohtaja
Merkitään esitys tiedoksi.
Käydään keskustelu ehdotuksesta ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

Johtoryhmä
Asian käsittely siirretään ja pyydetään lisäselvityksiä.
----
Tanja Risikko esitteli asiaa kokouksen aluksi klo 9:20-9:55.
Liisa Veiskoli ilmoitti olevansa esteellinen (johtokunnan jäsen) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
----
Johtoryhmä §60/2016
KYC on toimittanut lisäselvityksen 14.6.2016.

Kehittämisjohtaja
Merkitään tiedoksi saatu lisäselvitys.
Johtoryhmä pyytää kunnanhallituksilta kommentit professuurihankkeisiin osallistumisista, joiden perusteella asian käsittelyä jatketaan.

Johtoryhmä
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----
Johtoryhmä §69/2016

Perhon kunnanhallitus on kokouksessaan 8.8.2016 antanut myönteisen lausunnon. Lestijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 23.8.2016 antanut myönteisen lausunnon. Halsuan kunnanhallitus on kokouksessaan 1.9.2016 antanut myönteisen lausunnon.
HUOM! kuntarahoitus yli 100.000 euroa. Pitää mennä seutuvaltuustoon.

Kehittämisjohtaja
Merkitään tiedoksi kuntien päätöstilanne.

Johtoryhmä
Merkittiin tiedoksi.
----
Johtoryhmä §86/2016

Johtoryhmä 12.10.2016 §82:
JYTAn omistajanohjauksessa 10.10.2016 päätettiin sosiaalityön opetuksen järjestämisen osalta, että kunnat vastaavat Yliopistokeskuksen anomukseen suoraan. Aikaisemmin Jytakuntien maksuosuus on kiertänyt Jytan kautta.

Sosiaalityön opetuksen järjestämisen rahoitus lisätään Kaustisen seutukunnan kuntien osalta seutukunnan vastattaviin professuurien rahoitukseen.

Todettiin, että professuurien rahoitus vähentää hanketyöhön käytettävän kuntarahoituksen määrää eli professuurien rahoitus maksetaan seutukunnan kuntarahoituksen määrärahasta.
----
Sosiaalityön opetus-, tutkimus- ja kehittämiskokonaisuudessa (Jyväskylän yliopisto, 2017 - 2021), Kaustisen seutukunnan kuntien osuus on 11.100 euroa/vuosi, yhteensä 55.500 euroa.
Kuntakohtaisen päätöksenteon yhteenveto:
Halsua 1.9.2016: suhtautuu myönteisesti rahoitushankkeeseen.
Kaustinen 19.9.2016: suhtautuu myönteisesti professuurien rahoitukseen. Toivoo, että kaikki kunnat lähtevät mukaan.
Lestijärvi 23.8.2016: päättää osallistua professuurihankkeeseen.
Perho 8.8.2016: suhtautuu myönteisesti ja sitoutuu rahoittamaan. Edellyttää, että professuurit jalkautuvat myös kuntiin.
Toholampi 19.9.2016: asia jätetty pöydälle.
Veteli 17.10.2016: asia jätetty pöydälle.

Kunnat ovat ottaneet kantaa professuurihankkeisiin pääsääntöisesti myönteisesti, mutta osan osalta kanta on vielä auki. Mahdollisuus yhtenäiseen rahoituskokonaisuuteen on siten epäselvä ja asiaa on pohdittava uudelleen: vaihtoehtoja ovat ainakin kuntakohtaiset päätökset, yhteisesti rahoitettavien teemojen karsiminen tai kokonaisrahoituksen hylkääminen / hyväksyminen yhteisellä päätöksellä.

Kehittämisjohtaja
Merkitään tiedoksi saatu JYTA:n omistajaohjauksen päätös 10.10.2016.
Merkitään tiedoksi kunnanhallitusten kannanotot ja/tai päätökset professuurihankkeisiin osallistumista.
Johtoryhmä päättää, että sosiaalityön opetus-, tutkimus- ja kehittämiskokonaisuus sisällytetään professuurihankkeiden kokonaisrahoitukseen ja että kokonaisrahoitus käsitellään seutukunnan johtoryhmässä.
Johtoryhmä keskustelee rahoitusvaihtoehdoista ja päättää rahoituksen käsittelyn jatkotoimenpiteistä.

Johtoryhmä
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittely siirrettiin, kunnes kaikilta kunnilta on päätökset.
----
Johtoryhmä §7/2017
Kuntakohtaisen päätöksenteon yhteenvedon päivitys:
Toholampi 19.12.2016: ei osallistu rahoitukseen.
Veteli 16.1.2017: suhtautuu myönteisesti, mutta ei osallistu rahoitukseen

Kehittämisjohtaja
Yhteistyösopimusten käsittely siirtyy Kaustisen seutukunta -organisaatiolta kuntiin, koska tieteenalakohtaiseen rahoitukseen ei saatu yhtenäistä näkemystä.

Johtoryhmä
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----
Hannu Jyrkkä (Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hallituksen jäsen) ilmoittivat esteellisyytensä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Hallintolaki §28. 1mom. kohta 2).
----
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Lestijärven kunta osallistuu kasvatustieteen ja sosiaalityön professuurien rahoitukseen vuosina 2017 - 2022 siten, että Lestijärven kunnan rahoitusosuus on em. vuosina yhteensä kummastakin professuurista 5.275 euroa (kasvatustiede 2.500 euroa ja sosiaalityö 2.775 euroa).
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys
Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyä lisäselvityksiä varten.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.