46§ 28.03.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS


VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava kirjanpitolain mukaan kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, kunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Rahoituslaskelma on kirjanpitolautakunnan tase-ohjeen mukaan tilinpäätöksen liitetieto. Tilinpäätökseen kuuluvat kirjanpitolain 9 §:n mukaan lisäksi tase-erittelyt, jotka ovat kunnan sisäisiä, ei julkistettavia tilinpäätösasiakirjoja.

Tilinpäätökseen on suositeltavaa ottaa lisäksi kunnan liikelaitosten tuloslaskelma ja tase sekä rahoituslaskelma. Liikelaitosta koskevat liitetiedot esitetään kunnan tuloslaskelman ja taseen liitetietojen yhteydessä.

Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilikauden 1.1.-31.12.2016 vuosikate on 50.165,59 euroa ja tilikauden alijäämä 210.077,04 euroa. Nettoinvestoinnit olivat 665.340,80 euroa ja pitkäaikaisten lainoja ei nostettu ja lyhennykset olivat yhteensä 4.034,00 euroa. Kunnalla oli 31.12.2016 lainoja kaikkiaan 1.597.049 euroa eli 1.969 euroa/asukas.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Kunnan on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 210.077,04 euroa kirjataan oman pääoman kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä
allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä hyväksyy toimintakertomuksen
saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy alla olevat nettoylitykset v. 2016 talousarvioon:
                    TA     Saldo     ylitys
12023 Vanhustenhuolto            3.793     -10.166,09     13.959,09
13031 Sivistyslautakunta          -15.935     -16.518,12      583,12
13036 Kirjastotoimi          -70.925     -71.808,35      883,35
13037 Nuoriso- ja liik.toimi          -38.912     -40.257,25      1.345,75

14041 Suunnittelu ja valvonta     -94.023     -94.523,23      500,23
14042 Ympäristön huolto          -60.828     -65.481,48      4.653,48
16061 Liiketoiminta           17.159     -23.441,59     40.600,59

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.