44§ 28.03.2017 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE


LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja joissa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä

2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Kunnanhallitus tai lautakunta voi tällöin kumota alemman toimielimen päätöksen, muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Esityslistan liitteenä ovat seuraavat lautakuntien asialistat:

Sivistyslautakunta          13.03.2017          § 1-13
Tekninen lautakunta           15.03.2017          § 17-23

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ei ota lautakuntien päätöksiä käsittelyynsä.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Harri Tuikka ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Osmo Haasiomäki. Peruste: Hallintolaki 28 § 1. mom. kohta 1.