42§ 21.02.2017 HYVINVOINTIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN


HYVINVOINTIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Terveydenhuoltolain 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuu­lu­vien kuntien on laadittava valtuustokausittain terveydenhuollon jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma, joka perustuu alueen väestön ter­veys­seu­ran­ta­tie­toi­hin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelma hyväksytään kun­ta­yh­ty­män valtuustossa. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, et­tä kuntayhtymään kuuluvista kunnista vähintään kaksi kolmasosaa si­tä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jä­sen­kun­tien yhteenlasketusta asukasluvusta. Sosiaalihuoltolaissa ei ole vastaavia määräyksiä.
Keski-Pohjanmaan sote-valmistelun poliittinen ohjausryhmä päätti ke­vääl­lä 2015 aloittaa oman tuotantoalueen valmistelun. Val­mis­te­lun tueksi nimettiin kuusi palvelutuotantoryhmää sekä työtä koor­di­noi­maan kutsuttiin kaksi osa-aikaista projektisihteeriä. Pal­ve­lu­tuo­tan­to­ryh­mien pitkän aikavälin tavoitteeksi asetettiin palvelutuotannon ko­ko­nai­suu­den mallintaminen, jossa otetaan huomioon vertikaalinen ja horisontaalinen palvelujen yhteensovittaminen. Työn tuotoksena syn­tyy sosiaali- ja terveyspalvelujen strategia, joka muokataan hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen järjestämissuunnitelman muotoon. Suun­ni­tel­maan työstämiseen on osallistunut laaja joukko työntekijöitä sekä hen­ki­lös­tö­jär­jes­tön edustajia. Prosessin aikana yhteistyötä ja yh­teen­so­vit­ta­mis­ta on tehty hyvinvointipalvelukeskus-hankkeen ja ter­veys­kes­kus­sai­raa­lan rakentamishankkeen toimijoiden kanssa. Soi­ten perustamisen jälkeen vastuu palvelustrategian sisällöstä siirtyi Soi­ten toimialuejohtajille.
Sosiaali- ja terveydenhuoltolaeilla on yhtenäiset tavoitteet edistää ja yl­lä­pi­tää yhteistyössä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä so­si­aa­lis­ta turvallisuutta. Molempien lakien tavoitteena on vähentää eri­ar­voi­suut­ta ja väestön terveyseroja turvaamalla yhdenvertaisin pe­rus­tein tarpeenmukaiset ja laadukkaat palvelut. Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon palvelujen yhdistyessä samaan organisaatioon 1.1.2017 al­kaen on päätetty laatia yhteinen hyvinvointipalvelujen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma. Suunnitelmassa kuvataan Soiten palvelujen jär­jes­tä­mi­sen periaatteet ja tavoitteet sekä niiden mukainen toimialueiden pal­ve­lu­stra­te­gia.
Liite A174: Hyvinvointipalvelujen järjestämissuunnitelma
Liite B174:Tilastoaineistoa

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää osaltaan hyväksyä liitteen mukaisen järjestämissuunnitelman ja lä­hettää sen jäsenkuntiin lausunnolle. Sen jälkeen suunnitelma viedään yhtymävaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa, ettei Lestijärven kunnalla ole huomautettavaa järjestämissuunnitelmasta, mutta pyytää kiinnittämään huomiota kuitenkin, että järjestämissuunnitelmassa tulee huomioiduksi alueellinen tasapuolisuus sekä reuna-alueiden riittävä palvelutaso.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.