37§ 21.02.2017 SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TUULIKAAVAVALITUKSISTA


SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TUULIKAAVAVALITUKSISTA

Jaakko Salminen ja Kaj Granlund ovat jättäneet Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 10.1.2017 päivätyn valituksen, jolla he vaativat KHO:ta kumoamaan Vaasan Hallinto-oikeuden 12.12.2016 tekemät päätökset 16/0643/3, 16/0644/3 ja 16/0645/3 ja palauttamaan Hittisennevan, Iso-Kortenevan ja Kosolankankaan kaavat Lestijärven kunnalle uudelleen valmistelua varten.

Ensisijaisesti valittajat vaativat, että Korkein hallinto-oikeus määrää kaavasta poistaettavaksi ne TV-alueiden osat, jotka jäävät alle 7 km etäisyydelle Lestijärven rantaviivasta. Toissijaisesti Korkein hallinto-oikeuden tulee määrää kaavasta poistettavaksi ne TV-alueiden osat, jotka jäävät alle 7 km etäisyydelle Lestijärven rantaviivasta.

Koska valittajien mielestä Vaasan HAO päätökset 16/0643/3, 16/0644/3 ja 16/0645/3 ovat osayleiskaavojen maisemavaikutuksen osilta identtiset, he ovat tehneet asiasta yhteisen päätöksiä koskevan valituksen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 1 momentin mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 1 momentin mukaan yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten, kuin siitä mainitussa laissa edellä säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan yleiskaavaa laadittaessa on kohtien 1-7 sekä kohdan 9 lisäksi otettava huomioon:

8. rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen, sekä MRL 77a§ 2 kohta suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö, sopeutuu maisemaan ja ympäristöön.

Selitys liitteineen on toimitettava Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 28.2.2017 mennessä.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Jaakko Salmisen ja Kaj Granlundin tekemään valitukseen Hittisennevan, Iso Kortenevana ja Kosolankankaan kaavoista oheisen liitteen mukaisen selityksen.

Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään siten, että kunnanhallitus antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Jaakko Salmisen ja Kaj Granlundin tekemään valitukseen erilliset selityksen kaavoittain.

Kunnanhallitus antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Jaakko Salmisen ja Kaj Granlundin tekemään valitukseen Hittisennevan Dnro 0154/1/17, kaavasta oheisen liitteen mukaisen selityksen.

Kunnanhallitus antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Jaakko Salmisen ja Kaj Granlundin tekemään valitukseen Iso-Kortenevan Dnro 0155/1/17, kaavasta oheisen liitteen mukaisen selityksen.

Kunnanhallitus antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Jaakko Salmisen ja Kaj Granlundin tekemään valitukseen Kosolankankaan Dnro 0156/1/17, kaavasta oheisen liitteen mukaisen selityksen.Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Pekka Tuikkanen, Pentti Untinen ja Susanna Tuikka ilmoittivat esteellisyytensä Hittisennevan Dnro 0154/1/17 kaava-asian käsittelyssä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Peruste: Hallintolaki 28 § 1. mom. kohta 1. Asian käsittelyyn osallistui varajäsen Jari Savolainen.

Merkittiin, että Pekka Tuikkanen ja Pentti Untinen ilmoittivat esteellisyytensä Iso-Kortenevan Dnro 0155/1/17 ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Peruste: Hallintolaki 28 § 1. mom. kohta 1. Asian käsittelyyn osallistuivat seuraavat varajäsenet: Toni Kuorikoski ja Susanna Tuikka.

Merkittiin, että Elina Itäniemi, Pekka Tuikkanen ja Pentti Untinen ilmoittivat esteellisyytensä Kosolankankaan Dnro 0156/1/17 ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Peruste: Hallintolaki 28 § 1. mom. kohta 1. Puheenjohtajaksi asian käsittelyn ajaksi valittiin Susanna Tuikka. Asian käsittelyyn osallistuivat seuraavat varajäsenet: Toni Kuorikoski ja Susanna Tuikka.