24§ 20.01.2017 TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUS


TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Toholampi-Lestijärven tuulipuisto sijoittuu Toholammin ja Lestijärven kuntien alueelle. Lestijärven kunnan puoleinen osayleiskaava-alue (n. 9 km2) sijaitsee Lestijärven kuntakeskuksen pohjoispuolella ulottuen pohjoisimmilta osiltaan Toholammin kunnanrajaan. Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 25.5.-23.6.2016 ja luonnoksesta pyydettiin lausunnot sekä tiedotettiin kirjallisesti osallisia osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaavaluonnoksesta jätettiin 16 lausuntoa ja yksi mielipide. Kaavan laatija on antanut niihin vastineet (liitemateriaalina).

Ramboll Finland Oy on laatinut Toholampi-Lestijärven tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksen. Kaavaehdotuksessa on huomioitu kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä viranomaisneuvottelussa 2.12.2016 esiin nousseet asiat. Kaavaehdotuksessa Lestijärven kunnan puolelle on osoitettu 9 tuulivoimalaa. Kokonaissuunnittelualueelle (Toholampi ja Lestijärvi) on tavoitteena toteuttaa yhteensä 50 voimalaa. Muutokset kaavaluonnoksesta kaavaehdotukseen on listattu kaavaselostuksen kohdassa 5.6.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy lausunnoista ja mielipiteistä annetut vastineet. Kunnanhallitus päättää asettaa Toholampi-Lestijärven osayleiskaavaehdotuksen yleisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti sekä pyytää tarvittavat lausunnot.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.