21§ 20.01.2017 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA


TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Vuonna 2015 on voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), joka velvoittaa työantajat edistämään yhdenvertaisuutta sekä laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman viimeistään vuoden 2017 alkuun mennessä kaikkien vähintään 30 henkilöä työllistävien työnantajien.

Yhdenvertaisuussuunnitelman voi tehdä itsenäisenä suunnitelmana tai osana jotakin muuta suunnitelmaa esim. tasa-arvosuunnitelmaa. Kunnassa on laadittu ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma vuonna 2007.

Yhdenvertaisuutta edistetään ja yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisessa järjestyksessä siten kuin kussakin kunnassa yhteistoiminta on järjestetty.

Yhdenvertaisuussuunnitelmalle ei ole laissa asetettu tarkkoja muoto- tai sisältövaatimuksia, mutta ainakin seuraavat asiat on otettava huomioon:

-     työantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla
-     työnantajan on kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä, työpaikan tarpeet otetaan huomioon
-     edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia

Yhdenvertaisuuslain tavoitteena on, että yhdenvertaisuuden edistämisestä muodostuu osa työpaikan säännöllistä kehittämistoimintaa ja sitä on päivitettävä tarvittaessa ja on hyvä asettaa vastuuhenkilöt sen päivittämisestä.

Tasa-arvolain mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Velvoite koskee tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työnantajalla, jonka palveluksessa on vähintään 30 työntekijää on laadittava tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma tulee laatia vuosittain. Paikallisesti voidaan sopia, että vuosittaisen tarkastelun sijasta tasa-arvoasioiden tarkastelu tehdään vähintään kerran kolmessa vuodessa. Tasa-arvosuunnitelman tulee koske erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön kanssa.


Suunnitelman tulee sisältää
1.     Selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittelyn naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoituksen naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista
2.     Käynnistettäväksi ja toteutettavaksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja tasa-arvon saavuttamiseksi
3.     Arvion tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja nimeää vastuuhenkilöt sen päivittämiseen.


Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

---

Kunnanhallituksen käsittelyssä 30.11.2016 jäi valitsematta päivityksen vastuuhenkilöt.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää vastuuhenkilöt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseen.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus nimesi vastuuhenkilöiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseen kunnanjohtajan, rehtorin ja rakennustarkastajan.