19§ 20.01.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVASSA MÄÄRITELLYN SAUNAN KERROSALAN YLITYS


POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVASSA MÄÄRITELLYN SAUNAN KERROSALAN YLITYS

Kunnanvaltuuston hyväksyi kokouksessaan 4.4.2012 § 12 ranta-asemakaavan muutoksen koskien kortteleita 57 ja 59 sekä lähivirkistysalueita, maanomistaja Harri Tuikka, tila Uusi-Tuikka 15:64.

Korjauksessa Harri Tuikan omistaman maan osalta saunaoikeuden piirustusmerkintä jäi kaavakartasta pois.

Valtuusto päätti 30.6.2015, että Lestijärven ranta-asemakaavaan tehdään tekninen korjaus, jolla palautetettiin poisjäänyt saunaoikeuden piirustusmerkintä Harri Tuikan omistamalle tilalle Uusi-Tuikka 15:64.

-----------------------

Harri Tuikka hakee Lestijärven ranta-asemakaavamääräyksissä olevan saunan (20 k-m²) rakennusoikeuden vähäistä ylitysoikeutta (2,72 k-m2). Hakijan suunnitelmissa on rakentaa omistamallaan Uusi-Tuikka, RN:o 15:64 sijaitsevalle rakennuspaikalle saunan, jonka kerrosala on 22,72 k-m2. Saunan rakentamistapa on elementtirakenteinen.

Rakennuspaikka on VL-aluetta ja rakennus sijoittuu riittävän etäälle rannasta. Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeusta haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla. Kunta on asiassa toimivaltainen, koska ylityksen katsotaan olevan vähäinen.

Vs. rakennustarkastaja
Lautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitukselle, että se puoltaa pinta-alan ylitystä hakemuksen mukaisesti, koska saunan rakennusoikeuden ylitys on vähäinen eikä sen havaita tuottavan huomattavaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuttavan luonnonsuojelun tavoitteiden eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä alkaen, minkä aikana on haettava poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa.

Päätöksestä peritään hankkeen toteuttajalta hyväksytyn taksan mukainen maksu, 200 euroa.

Tekninen lautakunta
Hyväksyttiin.


Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää Harri Tuikalle pinta-alan ylitystä hakemuksen mukaisesti, koska saunan rakennusoikeuden ylitys on vähäinen eikä sen havaita tuottavan huomattavaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuttavan luonnonsuojelun tavoitteiden eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.


Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä alkaen, minkä aikana on haettava poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa.

Päätöksestä peritään hankkeen toteuttajalta hyväksytyn taksan mukainen maksu, 200 euroa.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Harri Tuikka ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Peruste: Hallintolaki 28 § 1. mom. kohta 1.