12§ 20.01.2017 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO


KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kunnanhallitus päättää varsinaisten kokousten ajan ja paikan, joista ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa on voimassa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetetään kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kunnanjohtajalle. Edellisillä on oikeus ja jälkimmäisellä velvollisuus olla kokouksessa saapuvilla. He saavat siinä ottaa osaa keskusteluun.

Kuntalain mukaan kunnan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastuksesta ole määrätty johtosäännössä.

Kuntalain 90 §:n mukaisessa hallintosäännössä määrätään, että kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen on pidettävä nähtävillä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää kokoontua vuonna 2017 pääsääntöisesti kuukauden III tiistai kello 09.00 ja sallii kokouksen pitämisen muulloinkin, kun se asioiden hoidon kannalta on tarpeellista.

Kokouspaikka on kunnanviraston kokoushuone tai erikseen sovittava muu paikka.

Pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittua kunnanhallituksen jäsentä ennen kokouskutsussa ilmoitettua nähtävilläolopäivää.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä päivänä kunnanvirastossa virastoaikana.

Kokouskutsu lähetetään asianosaisille viisi päivää ennen kokousta.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.