Ajankohtaista


KUULUTUS Lestijärven kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta

Lestijärven kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu ehdotus laitoksen toiminta-alueeksi.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittäminen perustuu Vesihuoltolakiin (199/2001).Toiminta-alueen hyväksyy valtuusto. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvonta-viranomaiselta, sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan huolehtimisvelvollisuus vesihuollosta ja kiinteistöllä liittymisvelvollisuus vesijohtoon ja viemäriin. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta myöstää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojelu-viranomainen, lain määrittelemin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä asiassa kuullaan vesihuoltolaitosta, kunnan terveydensuojeluviranomaista, kiinteistön omistajaa ja alueellista ELY-keskusta.

Lain mukaan liittymä- ym. vesihuoltomaksujen tulee olla kohtuullisia ja tasapuolisia, mutta ne voivat olla toiminta-alueen eri osissa erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä.

Toiminta-alueeksi on rajattu rakennusasemakaava-alueet sekä kaavojen ulkopuolisilta alueilta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen sisälle jäävät alueet ja muodotumislueen välittömässä läheisyydessä olevat asutustihentymät, välillä Kangasvieren kaava-alue - Itälahdentien risteys. Rajatun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen lisäksi, vedenjakelun osalta, toiminta-alue määritetään runkovesijohdoista 100 metriä molemmin puolin.

Lestijärven tekninen toimi on laatinut toiminta-aluekartat, jotka ovat nähtävillä
5.3.-3.4.2012 välisen ajan Lestijärven kunnantoimistolla osoitteesa Lestintie 39, 69440 Lestijärvi sekä Lestijärven kunnan Internetsivuilla.

Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutus toiminta-alueesta. Kirjallinen muistutus tulee toimittaa Lestijärven kunnantoimistolle 3.4. kello 15.00 mennessä.

Kunnanhallitus 2.3.2012


Toiminta-alueen kartat

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Toiminta-alueet:
Kangasvieri
Kirkonkylä
Änäkkälä- Pikku-Kannus
Tuikka - Paranta
Yli-Lesti

Lestijärven kunnan vesihuoltolaitoksen ja Yli-Lestin Vesiosuuskunnan
vesijohtojen liitoskohdatLinkkejä:

Vesihuoltolaki:   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Haja-asutuksen jätevedet: Lainsäädäntö ja käytännö, Ympäristöministeriö:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=401382&lan=fi&clan=fi