Ajankohtaista


KUULUTUKSET MAA-AINESLUPAHAKEMUKSISTA

KUULUTUS maa-aineslupahakemuksesta

Tuikkanen Sirkka ja Pekka hakevat maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa kalliomurskaukseen ja -soranottoon Lestijärven kunnassa hakijoiden omistamalla Puro-Aho 421-401-10-15 tilalla. Alue sijaitsee Lestijärvi-Kinnula -tien koillispuolella noin 1.5 kilometrin etäisyydellä tiestä ja noin 1.8 kilometrin etäisyydellä yli-Lestin Mustikankylästä.

Ottamisalue on noin 4 hehtaarin laajuinen kallio-moreenikumpare, joka kohoaa kahdeksan metrin korkeuteen lähiympäristöön nähden. Alue on avokalliota ja mäntytaimikkoa ja ollut tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Etäisyys Mustikankylän lähimpään vakituiseen asutukseen on 1.7 km. muualla (Yli-Lesti, Lestijärven rannat, Valkeinen) asutus on yli 2 kilometrin etäisyydellä. Alueelta tai se läheisyydestä ei ole tiedossa luonnonmuistomerkkejä tai luonnonsuojelullisia kohteita, eikä se kuulu maakunnassa tehtyjen kallioinventointien perusteella luonnoltaa, maisemaltaa tai geologialtaan arvokkaiden kallioalueiden joukkoon.

Otettava aines on kalliota. ottamisalue käsittää 4.15 hehtaarin louhinta-alueen sekä viereisen läjitys- ja pintamaiden varastointialueen. Lupaa haetaan maksimiajalle, joka maa-aineslain mukaan on kalliomurskauksessa 10-20 vuotta, ja 269 500 m3:n kiviainesmäärälle. Ennakkoarvion mukaan tarvittava louhinta- ja murskaustyö tehdään lyhytkestoisesti (alle 50 vrk kerrallaan) noin 3-5 vuoden välein.

kaivusyvyys vaihtelee 0...9 metriin. louhoksen pohja on alimmillaan tasolla +158.00 m N60. Kuivatus tapahtuu pohjoisen puoleisiin metsäojiin. Kaivuun loputtua louhosalueen pohja on kuiva. Maisemointivaiheessa louhoksen seinämät muotoillaan kaltevuuteen 1:2 louhimalla ja ylijäämäkiveä hyödyntämällä. Ennen luiskauksia louhos rajataan näkyvällä lippusiimalla. maisemoinnin yhteydessä varastoidut pintamaat levitetään lohokesn pohjalle ja alue jätetään metsittymään luontaisesti.

Asiaa koskeva hakemus, joka sisältää Maveplan Oy:n laatiman ottamissuunnitelman, on nähtävissä Lestijärven kunnan teknisess toimistossa ajalla 5.10. - 3.11.2011.

Niille, joiden asiaa taietua hanke saattaa koskea, varataan mahdollisuus antaa asiassa kirjallinen huomautus 3.11.2011 mennessä osoitteeseen:

Lestijärven kunta
Tekninen toimisto / Maa-aineslupaviranomainen
lestintie 39
69440 Lestijärvi

Lisätietoja antaa Arto Hautala puh. 050 3513208

Lestijärvellä 3.10.2011  Kunnanhallitus

katso karttaKUULUTUS maa-aineslupahakemuksesta

Tauno Lehto hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa soranottoon Lestijärven kunnassa omistamallaan Kuusela 421-401-109-0 tilalla. Alue sijaitsee Valkeisen harjualueella lähellä Kinnulan rajaa Lestijärvi-Kinnula -tien koillisuolella noin 350 metrin etäisyydellä tiestä.

Suunnittelualueen pinta-ala on 0.6 hehtaaria, johon sisältyy kolme erillistä vanhaa ja maisemoimatonta sorakuoppaa vuosilta 1960...1970 sekä pintamaisen väliaikainen varastointipaikaa ja soranläjitysalue. ottamisen yhtenä tarkoituksena on maisemoida vanhan ottamisen jäljet. Alue on pohjamaastoltaan tyypillistä Valkeisen sorakangasta ja kasvaa nuorta mäntyvaltaista metsää.

Ottaminen sijoittuisi tärkeälle Aho-Kurkelan pohjavesialueelle ja maakuntakaavassa osoitetulle arvokkaan harjumaiseman alueelle. Ottamisalueelta taisen läheisyydestä ei oel tiedossa luonnonsuojelukohteita. Etäisyys Valkeisen leirintäalueelle, Pikku-Peuraan (Peuran Polun opastuskeskus) ja lähimpiin asuinkiinteistöihin on 500.. 600 metriä.

Otettava aines on soraa ja vanhasta ottamisesta alueelle jäänyttä murskattavaa seulakivikkoa. Suunniteltu ottomäärä on 15 000 m3 ktr. Kaivusyvyys vaihtelee 0..5 metriin keskimääräisen ottamispaksuuden ollessa 2.5 m. Ottamisen alin taso on 10.00 m (N60). pohjaveden pinnan taso alueella on lähistön havaintojen mukaan välillä noin 150.00..163.00 m ((N60).

Lupa-ajaksi haetaan 5 vuotta. Maisemointivaiheesa alue muotoillaan ympäristöön sopivaksi loivapiirteiseksi painanteeksi. Luiskien kaltevuus on pääasiassa 1:3. Lopuksi alueelle istutetaan männyntaimia.

Asiaa koskeva hakemus, joka sisältää Maveplan Oy:n laatiman ottamissuunnitelman on nähtävissä Lestijärven kunnan teknisessä toimistossa ajalla 5.10. - 3.11. Niille joiden asiaa tai etua hanke saatta koskea, varataan mahdollisuus antaa asiassa kirjallinen huomautus 3.11.2011 mennessä osoitteeseen:

Lestijärven kunta
Tekninen toimisto / Maa-aineslupaviranomainen
Lestintie 39
69440 Lestijärvi

Lisätietoja antaa Arto Hautala puh. 050 3513208

Lestijärvellä 3.10.2011 Kunnanhallitus

katso kartta