Ajankohtaista


AVOIMET VIRAT: osa-aikainen Ympäristösihteeri, Rakennustarkastaja, Rehtori

Lestijärven kunnassa julistetaan auki

 

Osa-aikainen (60 %) ympäristösihteerin virka
Virka on yhteinen Halsuan kunnan kanssa.

Ympäristösihteerin tehtäviin sisältyy ympäristön tilan seuranta, ympäristön-suojelun ohjaus ja neuvonta, jätehuollon valvonta, ilmansuojelulaissa ja vesilaissa määrätyt tehtävät, meluntorjunta, kemikaalivalvonta, luonnon-suojelun edistäminen, maastoliikennelain mukaiset tehtävät ja ympäris-tölupien käsittely ja valvonta.

 

Kelpoisuusvaatimuksina on soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. Eduksi katsotaan kunnallishallinnon tuntemus. Palkkaus KVTES:n mukaan


Rakennustarkastajan virka

Rakennustarkastajan tehtäviin sisältyy rakennusvalvonnan viranomais-tehtävät, lupakäsittelyt, katselmukset ja rakentamisen ohjaus sekä neuvonta ja valvonta. Tulevaisuudessa työpanostasi tullaan jakamaan mahdollisesti myös Halsuan kunnan kanssa.

 

Viran kelpoisuusehtona on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n mukai-nen pätevyys eli tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Arvostamme kunnallis-hallinnon kokemusta, asiakaspalvelutaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä hyvää yhteistyökykyä. Palkkaus KVTES:n mukaan.

 

Rehtorin virka

Lestin koulun rehtorin toimenkuvaan kuluu rehtorin toimen lisäksi myös sivistysjohtajan tehtävät.

Rehtorin kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoi-suusvaatimuk-sista annetun asetuksen 986/1998 luvun 2 mukaisesti. Asetuksen mukaan rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulu-tusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetus-hallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

 

Palkkaus OVTES:n mukaan. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

 

Kaikki virat täytetään 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viroissa on 6 kuukauden koe-aika. Ennen viran vastaanottamista tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista.

Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoivomuk-sineen pyydämme toimittamaan 22.06.2020 klo 23:59 mennessä osoitteella: Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai lestijarven.kunta@lestijarvi.fi.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Esko Ahonen puh. 050 3823 201