Ajankohtaista


Ranta-asemakaavojen muutokset (Jokela / Päiväranta)

KUULUTUS

Lestijärven ranta-asemakaavan muutokset/laajennukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n ja maankäyttö- rakennuslain 65 §:n mukaisesti  julkisesti nähtävillä Lestijärven kunnanvirastolla 30 päivän ajan ajalla 10.10.-8.11.2016.

Kaavan laajennuksella mahdollistetaan omarantaisten rakennus-
paikkojen korttelin nro 261 muodostuminen
tilan Jokela 11:126 osalta, joka sijaitsee Yli-Lestin kohdalla Lestijärven ja Lehtosenjoen rannalla.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdo-tuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen: Lestijärven kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.

Lestijärvi 07.10.2016          Kunnanhallitus

Kaavakartta
Kaavaselostus

 

KUULUTUS

Päivärannan ranta-asemakaavan muuttaminen tilojen 7:38 ja 7:37 osalta siten, että muodostetaan lomakylän RM-rakennuspaikkoja yhteisrantaisina. Alue sijaitsee Lestijärven koillisrannalla Taivallahden ja Möttösen peltokedon kohdalla.

Asemakaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä mielipiteen esittämistä varten Lestijärven kunnanvirastolla 30 päivän ajan ajalla 10.10.-8.11.2016.

Kunnanvirastossa esillä olevan luonnosten pohjalta voi mielipiteensä lausua kaikki, joita asia koskee. Mielipiteet osoitetaan kunnanhalli-tukselle (Lestintie 39, 69440 Lestijärvi).

Lisätietoja antavat vt. rakennustarkastaja Silja Syri, p. 0440668702, rakennustarkastaja@lestijarvi.fi ja kaavan laatija Esa Säkkinen puh. 06-885811, arkkitehti@kase.fi

Lestijärvi 07.10.2016       Kunnanhallitus

Kaavakartta
Kaavaselostus